Върни се горе

ОТНОСНО: Намеренията на Министерството на здравеопазването, финансирането на хроничната диализа да бъде прехвърлено в НЗОК

04.02.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н АДЕМОВ,Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването писмо от Председателя на Народното събрание с Вх. № 02-01-19/21.01.2011 г., Ви уведомявам следното:

Със Заповед № РД 28-15/19.01.2011 г. на Министър д-р Стефан Константинов е утвърдена Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2011 година. С нея  се определят критериите и редът за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за дейности по диализно лечение, като финансирането е чрез трансфер от бюджета на НЗОК.

МЗ заплаща дейности по транспорт и диализно лечение /в т.ч. лекарствени продукти и медицински изделия/ на болни с бъбречна недостатъчност в многопрофилни и специализирани болници,отговарящи на следните изисквания:

1.        Наличие на актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено след 01.11.2010 г.;

2.        Наличие на разкрита структура по диализно лечение – I, II или III ниво на компетентност, в съответствие с изискванията на Медицински стандарт „Диализно лечение”;

3.        Наличие на Заповед на Управителя / Изп. Директор на лечебното заведение за организация на дейностите по транспорт на болните на диализно лечение /в случаите на използване на собствен транспорт/ или Договор за осъществяване на транспорт на болните на диализно лечение с външна организация;

4.        Наличие на клинична лаборатория – собствена или по договор на територията на лечебното заведение.

Стойността за извършена диализна процедура е както следва:

-       Хемодиализа /в т.ч. за дейност – 60 лв, за лекарствени продукти и медицински изделия – 66 лв/- 126 лв

-       Амбулаторна перитонеална диализа – 89 лв

-       Апаратна перитонеална диализа – 126 лв

Стойността за транспорт на болен на диализна процедура е 14 лв.

В момента се подготвя работна група, която включва представители на МЗ, НЗОК, производители, търговци на едро и дребно, национални консултанти по диализа и онкология, както и пациентски организации. Тази работна група ще изработи и предложи етапите и сроковете за преминаване финансирането на лечението на диализно болните и пациентите със злокачествени заболявания от НЗОК. Внимателно ще бъдат обсъдени и разработени механизмите за предписване, отпускане и заплащане на лечението на тези групи пациенти.

НЗОК ще поеме изцяло финансирането на диализното лечение в сроковете и по механизмите, предложени от работната група с цел избягване на допълнителни проблеми в лечението на тези болни.

 

Сподели в: