Върни се горе

ОТНОСНО: Обнародването на Медико-технически стандарт "Зъботехника"

18.02.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ИКОНОМОВ,


Във връзка с Вашето писмо  относно медико-техническия стандарт „Зъботехника”,  Ви информирам:

В писмен отговор на  Вашия въпрос по същия повод (съгласно писмо с вх. № 02.01-206/25.11.2010 г. от Председателя на Народното събрание) Ви  предоставихме  цялостната  подробна информация за хронологията на процеса по разработване, издаване и актуализация на медико-технически стандарт „Зъботехника” от периода на работа на предходните ръководства на Министерство на здравеопазването. Сега Ви информирам отново по конкретните въпроси зададени отново от Вас, както следва:

            По въпрос 1: Вече Ви информирахме, че съществува становище от  проф. Трифон Михайлов – специалист по „Обща стоматология” и ”Ортопедична стоматология и Ортодонтия”, постъпило чрез БЗС/Българския зъболекарски съюз/  който счита, че в областта на денталната специалност „Протетична дентална медицина” е целесъобразно да има два раздела – единият за клинични параметри (за денталните лекари), а вторият – с технологични параметри (свързани с дейността по зъботехника), с оглед осъществяване на органична връзка между елементите на лечебния процес, както и да се постигне ефектът „лечение след осъществена профилактика”.

            През м. февруари 2011 г. се предвижда да бъде обсъден проект за медицински стандарт по „Протетична дентална медицина” от Съвета по „Стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност” при Министерство на здравеопазването. На този съвет ще се разгледа и въпроса за  синхронизиране изискванията на двата стандарта.

              По въпрос 2: Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването (чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения).

След приемането на нормативният акт от Политическия кабинет на МЗ, водещата дирекция го предоставя с придружително писмо на дирекция „Административно и информационно обслужване” за обявяване на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването за срок от 14 дни (чл. 44 от Правила за документооборота, деловодната и архивната дейност в Министерство на здравеопазването).

Проектът за актуализация на медико-технически стандарт „Зъботехника” не е приет от Политическия кабинет на МЗ поради изложените проблеми и затова не е публикуван  на сайта на МЗ.

По дефиниция, стандартите се създават чрез консенсус.

Несъгласието от страна на Българския зъболекарски съюз е основна причина за застой в работата по актуализирането на медико-технически стандарт „Зъботехника”. Този стандарт е бил издаден в началото на 2003 г., когато не е било планирано разработването на стандарти по дентални специалности в рамките на Национална програма „Медицински стандарти в Република България (2001-2007 г.)”, утвърдена с Решение на Министерски съвет, № 602 от 20 август 2001 г.  В последствие след като е стартирало издаването на медицински стандарти по дентални специалности е възникнал проблемът за несъгласието на БЗС и необходимостта от синхронизация на нормативните актове.

По въпрос 3: В МЗ има проект на Наредба за профила на самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории по чл. 18 ал. 5 от ЗЛЗ, но на този етап не е обнародван. Извършихме  преглед на неиздадените нормативни актове и в момента конструираме работни групи за тяхното разработване. Сред тях е и посочената наредба.

Сподели в: