Върни се горе

ОТНОСНО: Финансиране на общинските болници в отдалечените и рискови райони на Република България

11.03.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,

Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви уведомявам следното:

                                              

В съответствие с чл. 42, ал. 1 от ПМС № 324 от 30.12.2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010г., Министерство на здравеопазването предоставя субсидия на общински болници в отдалечени и рискови райони, по ред и критерии, определени от Министъра на здравеопазването и съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.

Както знаете с актуализацията на бюджета на министерството, съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г., субсидиите за болниците през изминалата година бяха значително намалени.

До края на бюджетната 2010г. допълнителни средства по бюджета на министерството за 2010г., в частта за болниците, не бяха предоставени, и поради лимитираните възможности на бюджета, субсидии на общинските болници в отдалечени и рискови райони за коментираната 2010г. не бяха преведени.

През настоящата година, Министерство на здравеопазването ще субсидира държавни и общински болници за дейности за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет или чрез трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

В тази връзка усилията на екипа на Министерство на здравеопазването са насочени към приоритетно осигуряване субсидирането на извършваните в болниците, в това число и в общинските болници, медицински дейности, финансирани по реда на методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2011г., които включват: лечение на психични заболявания; транспорт и диализно лечение; оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения на болниците; интензивно лечение; лечение на онкологични заболявания; лечение на болни с активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания; лечение на пациенти с инфекциозни заболявания; медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК и др. В първоначалното разпределение на бюджета на министерството за настоящата година са предвидени средства за гарантиране финансирането на тези дейности.

Следва да се има предвид, че освен финансирането от МЗ за извършване на определени медицински дейности, болниците могат  да се възползват и от възможностите за финансиране от ЕС. 19 от болниците ще кандидатстват за финансиране по Схема BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. Болниците в Балчик, Велинград, Гоце Делчев,  Казанлък, Карлово,  Лом,  Самоков, Сандански, Свищов могат да получат 33 млн. лв. за оборудване на отделенията си с нужната модерна апаратура за лечение на различни заболявания.

От коментираните възможности за финансиране от ЕС могат  да се възползват и други 11 болници, които се намират в малки общини. За тях са предвидени 40 млн. лв., с които да се преструктурират в медицински центрове или да развият структури за рехабилитация и долекуване. Тези лечебни заведения се намират в общините Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Свиленград, Разлог, Етрополе, Белоградчик, Елхово, Крумовград, Девин. Финансирането ще бъде предоставено по Схема BG161PO001/4.1-05/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.

Във връзка с гореизложеното подчертавам принципната позиция на Министерство на здравеопазването за финансиране на реално изпълнени от държавни и от общински болници дейности, извършени съгласно изискванията на медицинските стандарти и нивата на компетентност на болничните структури, включени в утвърдената от Министерския съвет Национална здравна карта.

Сподели в: