Върни се горе

ОТНОСНО: Проблеми, свързани със системата за спешна медицинска помощ

11.03.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Системата на спешната медицинска помощ включва 28 центъра за спешна медицинска помощ с техните 198 филиала, като общият брой на формираните екипи е 389, от които 90 реанимационни, 262 медицински (лекарски/долекарски) и 37 транспортни екипи.

През изминалите години усилията на Министерство на здравеопазването са били насочени основно към материално-техническо обезпечаване на центровете за спешна медицинска помощ. През периода 2007-2009г. за нуждите на ЦСМП са закупени 400 нови санитарни автомобила, оборудвани съгласно всички изисквания на европейския стандарт EN 1789. По този начин е осигурено пълно покриване на медицинските екипи с нови автомобили, като освен тях в момента центровете разполагат с още 344 санитарни автомобила.

За съжаление и най-добре оборудваните автомобили са безполезни, ако не са осигурени с необходимия квалифициран медицински персонал и не е създадена необходимата организация и координация в рамките на общата система на здравеопазване.

За решаването на тези проблеми Министерство на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния, в рамките на който ще бъде проведено обучение на всички работещи с ЦСМП – лекари, специалисти по здравни грижи и шофьори, като общата стойност на осигурените средства е 6 258 000 лв.

В процес на разработване е и нова концепция за организацията на спешната медицинска помощ, което да уреди отговорностите на всички структури в системата на здравеопазване – общопрактикуващи лекари, специалисти в извънболничната помощ, болници и ЦСМП и връзките и взаимодействията между тях, основани на използване на добрите практики на държавите от европейската общност.

На базата на концепцията ще се изготви съответния пакет от нормативни документи, регламентиращи структурата и организацията на спешната медицинска помощ.

Целта е да се интегрират и регулират всички структури и дейности в системата на здравеопазване по отношение на спешната медицинска помощ и да се скъси максимално времето за обслужване на спешно болните при спазване на стандарти за качество и безопасност.

Едновременно с това се цели максимално разтоварване на центровете за спешна медицинска помощ от осъществяваните в момента несвойствени дейности и максимално ефективно използване на наличния ресурс за същинската им функция.

Предвижданите мерки за оптимизиране на системата за спешна медицинска помощ ще се осъществяват в общият контекст на провежданата здравна реформа в условията на открит диалог със всички заинтересовани страни.

Сподели в: