Върни се горе

ОТНОСНО: Лечение на пациенти с ревматологични заболявания, които се лекуват с венозни биологични средства

11.03.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,


Съгласно промените в 3акона за лекарствените продукти в хуманната
медицина считано от 01.06.2009г. лекарствените продукти, пределните
цени, нивото на заплащане, както и конкретната стойност, която заплаща
НЗОК се определят от Комисия по цените и Комисия по Позитивен
лекарствен списък, които са към Министерски съвет.

В приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) се
включват лекарствени продукти за домашно лечение. Включването на
венозни биологични продукти в Приложение 1 на ПЛС противоречи на чл.
45, ал. 3 от 330. Тези лекарствени продукти се прилагат в специални
условия и готовност за реанимация, т. е. не в домашни условия. Съгласно
кратките им характеристики инфузиите трябва да се прилагат в обстановка
при непосредствено наличие на пълно оборудване за реанимиране, под
внимателното наблюдение на опитен лекар и при задължителна
премедикация.

Въз основа на постъпило писмо от НЗОК с изх. № 31-00-2/О9.09.2010г.

Комисията по Позитивния лекарствен списък е взела решение за
изключване на венозните биологични лекарствени прод
укти за лечение на
ревматологични заболявания от Приложение 1 на ПЛС със следните
мотиви:

 

Съгласно кратките характеристики на биологичните лекарствени
продукти, използването им за лечение в домашни условия е неприложимо
.

 

Терапията на пациентите с ревматологични заболявания в домашни
условия е обезпечена от други налични в Приложение 1 на Позитивния

лекарствен списък лекарствени продукти.

 

В случай, че се налага лечение на ревматологични заболявания с
венозни биологични продукти, същото може да се провежда само в
лечебни заведения за болнична помощ.

Сподели в: