Върни се горе

ОТНОСНО: Бъдещето на МБАЛ "Кнежа" ЕООД и ниво на компетентност на Клинична лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД

11.03.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н АНАСТАСОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БОЖИНОВ,

В медицинските стандарти Министерство на здравеопазването е заложило
комплексни изисквания за гарантиране на необходимото качество. Ето защо, при дейностите по всяка медицинска специалност са заложени изисквания и за съпътстващи лечебно-диагностичния процес дейности, каквито дейности се осъществяват и в клиничната лаборатория. С оглед намаления човешки ресурс и липсата на специалисти за някои социално-значими дейности, сме допуснали изключения по отношение изискването за специалисти, но по отношение останалите изисквания за качество е трудно решението за компромис, защото се касае за гарантиране на качествена и точна диагноза. Такъв допуск сме направили за диагнозата «Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза» и «Паренхимен мозъчен кръвоизлив» в медицинския стандарт по нервни болести, за които се
позволява по стандарт лечебните дейности при пациенти с тези заболявания да се изпълняват в неврологични структури от първо ниво на компетентност, в случай че отговарят на всички изисквания за отделение/клиника по нервни болести от второ ниво, с изключение на изискванията за персонал. В условията за сключване на договор и изпълнение на клиничните пътеки НЗОК е разписала същите изисквания, като «задължително звено» е посочила «клинична лаборатория с възможност и за ликворологично изследване и хемостазеология», с оглед екзактна диагностика и адекватно лечение на тези заболявания. Ние активно следим възможностите за приложение на медицинските стандарти и имплементиранието им в клиничните пътеки. 
С националните консултанти се обсъждат и други проблеми по отношение
на възможностите за изпълнение на клинични пътеки на първо ниво на
компетентност, в които за сега фигурират като изпълнители само структури от второ ниво, но сами разбирате, че компромис с качеството не е редно да се допуска и е водеща медицинската целесъобразност. 
Убеден съм, че Вие също подкрепяте усилията да има качествено медицинско обслужване на населението, а не просто наличие на легла.
Съгласно изискванията на чл. 46 и чл. 47 от Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ) в сила от 31 юли 2010 г. лечебното заведение осъществява лечебна дейност след издадено разрешение от министъра на здравеопазването. В изпълнение на чл. 50 от ЗЛЗ регистрираните лица са длъжни да уведомят за всички промени в обстоятелствата, в случая касаеща нивото на компетентност на структура по клинична лаборатория в 7-дневен срок от настъпването им при спазване на процедурата. Към момента в МЗ не са постъпвали документи за промени във вписаните в разрешителното за дейност на болницата обстоятелства. 
В периода след пререгистрация на лечебните заведения постъпиха много
нови заявления от лечебни заведения, които желаят да си променят нивото на компетентност във връзка с нови обстоятелства възникнали след това. При наличие на законови основания ние не сме отказали издаване на ново разрешение за дейност и освен това го извършваме спешно, с оглед сроковете за сключване на договори с НЗОК. 
Що се касае за бъдещето на МБАЛ «Кнежа» бих отговорил, че то е в ръцете на тези които я управляват - Ръководството на МБАЛ "Кнежа" би следвало
да предприеме гъвкава управленска политика, за да отговори на изискванията за качество. 
Аз мога да гарантирам, че МЗ ще реагира максимално спешно в случай, че те представят необходимите документи съгласно нормативните изисквания.  
Сподели в: