Върни се горе

ОТНОСНО: Развитието на курорт "Нареченски бани"

11.03.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БАКАЛОВ,


На основание чл
.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и във връзка с подадени заявления от "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД (за филиала в с. Нареченски бани) и управителя на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на стреса, неврологичните заболявания, сърдечно- съдовите заболявания и диабета "Света Богородица" ЕООД, с. Нареченски бани, Министерство на здравеопазването е издало съответните Разрешения за осъществяване на лечебна дейност
По този начин са създадени възможности за развитие на курорт "Нареченски бани", като нуждаещите се граждани с определени заболявания да могат да ползват не само природните дадености на курорта микроклимат и минерална вода, но и да получат качествени специализирани медицински услуги в областта на физикалната и рехабилитационната медицина. 
Посочените от Вас обекти са включени в капитала на "Специализирани болници за рехабилитация- Национален комплекс" ЕАД, филиал Нареченски бани и представляват неоперативни активи. В настоящия момент приоритет за ръководството на дружеството са оперативните активи- болничните звена, чрез които се осъществява основната дейност. Средства за поддръжката и развитиетона посочените имоти за сега не могат да се отделят. Обсъждат се възможностите за разпореждане с неоперативните активи. Следва да се отбележи, че дружеството е включено в списъка по чл.3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
Съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол продажбата на недвижими имоти, собственост на такива дружества, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество, до Министерския съвет или до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. В случай че решението за продажба е прието от Министерския съвет, продажбата се извършва от търговското дружество по реда предвиден в Правника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала. В останалите случаи продажбата се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
Към настоящия момент в Министерство на здравеопазването не са постъпвали предложения или инвестиционни проекти на община Асеновград, свързани с развитието на курорта.

Сподели в: