Върни се горе

ОТНОСНО: МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр.Стара Загора

01.04.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ХЛЕБАРОВ,


МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД е търговско дружество, в което държавата притежава 51% от капитала. Общото събрание се свиква от съвета на директорите на лечебното заведение. Търговският закон и Устава на дружеството регламентират правото на всеки акционер да прави предложения за включване на точки в дневния ред, в т.ч. и такива, касаещи промени в състава на съвета на директорите. Такова предложение е направено от министъра на здравеопазването, в качеството му на упражняващ правата на държавата-акционер, с писмо до лечебното заведение от 17.12.2010г.

С протокол от 20.12.2010г. съветът на директорите, с два на един гласа, е отхвърлил искането на държавата-акционер за свикване на общо събрание. По тази причина и на основание чл. 223, ал. 2 от ТЗ Окръжен съд – Стара Загора с определение от 08.02.2011г. е овластил министъра на здравеопазването да свика общо събрание на акционерите. Поканата за провеждане на общо събрание на 15.04.2010г. е обявена в Търговския регистър на 10.03.2011г. Материалите са изпратени до всички акционери и до съвета на директорите.

Т.е. предложението за промяна в състава на съвета на директорите е направено по предвидения в закона ред: при спазване на всички приложими разпоредби и при осигурена защита на правата на останалите акционери в лечебното заведение.

Що се отнася до причините за направеното предложение – това са липсата на конструктивна комуникация с изпълнителния директор и установените от нас противодействия по отношение обединението на лечебното заведение с „УМБАЛ – Стара Загора” ЕАД и увеличението на капитала на лечебното заведение с вложените от бюджета средства. Тук следва да се имат предвид и влошените финансовите показатели на лечебното заведение. Към 31.12.2010г. просрочените задължения на лечебното заведение са нараснали повече от два пъти в сравнение с 31.12.2009г. и възлизат на над 7 (седем) млн. лв. Негативната тенденция на увеличаване на загубата продължава; налице е декапитализация на дружеството. За влошеното финансово състояние допринася дублирането на дейности, както в самото лечебно заведение, така и спрямо други лечебни заведения на територията на областта.

По отношение на втория Ви въпрос, следва да се има предвид, че опит за комуникация беше предприет от страна на Министерство на здравеопазването: за успеха на този опит говори начинът, по който е свикано извънредното общо събрание, чрез намесата на Старозагорския окръжен съд.

Промените по отношение на лицата, определени да управляват дружеството, са право, изключително от компетентността на общото събрание на акционерите и при приемане на решението не следва да бъде упражняван външен натиск.

Водещ при упражняването на това право е интересът на лечебното заведение от компетентно управление, а не интересите на отделни личности. В търсене на адекватна защита на правата си, всеки акционер се стреми да възложи ръководството на личности, които са не само добри мениджъри, но и са доказали, че заслужават доверието на избралите ги акционери. Видно от казаното дотук, случаят в МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД не е такъв.

 

Сподели в: