Върни се горе

ОТНОСНО: Критериите за определяне на лечебни заведения за болнична помощ, които да бъдат субсидирани за интензивно лечение

01.04.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Д-Р АДЕМОВ,


            В периода 2000г.- 2010г. Министерство на здравеопазването е субсидирало определени дейности, в т.ч и интензивно лечение, по утвърждавана ежегодно методика, съгласно която субсидираните лечебни заведения са били определяни еднолично от Министъра на здравеопазването, без наличието на определен ред и критерии, за извършване на този избор. Факт, който е оценен изключително негативно в доклада от извършения през 2010г. одит на Министерство на здравопазването от одитен екип на Сметна палата.

С настоящата Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2011г. за пръв път са въведени прозрачни и обективни критерии за избор на лечебните заведения, които да бъдат субсидирани.

По този начин е осигурена възможност всички лечебни заведения, които покриват определените критерии, да могат да получават финансиране по методиката от Министерство на здравеопазването.

Едновременно с това, чрез въведените критерии за болничните заведения по отношение на тяхната структура и ниво на компетентност, се гарантира необходимото ниво на качество на финансираните медицински дейности.

            Конкретно за дейностите по интензивно лечение, по методиката се финансирани 3 групи болници – многопрофилни болници за активно лечение, осигуряващи комплексно болнично лечение; специализирани болници, осигуряващи високоспециализирано интензивно лечение в приоритетни области като акушерство и гинекология; детски болести, инфекциозни болести, и болници с национално значение, осъществяващи дейности като трансплантация; кардиохирургия, неврохирургия и др.

Въведеното изискване за многопрофилните болници за активно лечение да имат разкрито Спешно отделение, в съответствие с медицински стандарт “Спешна медицина”, гарантира както своевременния и непрекъснат достъп на пациенти със спешни, животозастрашаващи състояния до болнична помощ, в т.ч. и интензивно лечение, така и наличието на свободен леглови капацитет – т.н. спешен болничен комплекс, в рамките на който се поддържат задължителен минимум свободни легла за болни със спешни състояния.

Стандарт „Спешна медицина” позволява спешно отделение да се разкрие към всяка многопрофилна болница за активно лечение, независимо от нейната форма на собственост. Въпреки това в процеса на пререгистрация на болничните заведения през 2010г. само една общинска болница – МБАЛ Самоков е заявила желание за получаване на разрешение за дейност за Спешно отделение.

Що се отнася до изискването за структура за диализно лечение, с възможности за спешна диализа, и вие, и останалите присъстващи колеги, знаят, че наличието на възможност за овладяване на остра бъбречна недостатъчност е част от терапевтичния интрументариум на интензивното лечение. Освен това над половината от съществуващите диализни структури в страната са разкрити към общински болнични заведения и се финансират по Методиката за субсидиране на лечебните заведения.

Становището на Министерство на здравеопазването е, че въведените за пръв път чрез настоящата методика критерии гарантират  именно равнопоставен достъп на всички лечебни заведения до финансиране на медицинските дейности, в т.ч. и интензивно лечение, при съблюдаване на определени изисквания за качество на тези дейности.

 

 

 

Сподели в: