Върни се горе

ОТНОСНО: Субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЛУГЧИЕВА,


            Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви уведомявам следното:

Дейностите, които се субсидират по Методиката за субсидиране на лечебните заведения са определени с Постановление № 334 от 29.12.2010г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011г., прието от Министерски съвет.

Чрез методиката Министерство на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за психично здраве и центрове за кожно-венерически заболявания за дейности, които не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или друг източник на финансиране.

Съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба 40 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и Националните рамкови договори от 2000г. до момента, специализираната извънболнична помощ, в т.ч. по кожно-венерически заболявания, се осъществява от лечебни заведения за извънболнична помощ по чл.8, ал.2 от ЗЛЗ (индивидуални и групови практики по кожно-венерически болести, медицински и диагностично-консултативни центрове) и се заплаща от Националната здравноосигурителна каса, т.е. не може да е обект на субсидиране от страна на Министерство на здравеопазването.

 През 2010г. диспансерите по кожно-венерически заболявания, са получавали финансиране от общините чрез делегирани от държавата дейности на база стойност за преминал през стационара болен, за чието стационарно лечение е заплащано и от Националната здравно осигурителна каса по клинични пътеки, т.е. допуснато е дублиране на финансирането за една и съща дейност.

През 2011г. по Методиката за субсидиране на лечебните заведения Министерство на здравеопазването за пръв път финансира дейности по амбулаторно проследяване (диспансеризация) на болни с кожно-венерически заболявания, предвид факта, че само тези дейности на настоящият етап не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса.

В момента Министерство на здравеопазването осъществява мониторинг на изпълнението на Методиката за субсидиране на лечебните заведения и при обективна необходимост може да извършва корекции на определените стойности и размера на определения общ финансов ресурс за амбулаторно проследяване (диспансеризация) на болни с кожно-венерически заболявания, съобразно отчетените дейности и общото изпълнение на бюджета на министерството за всяко тримесечие в хода на бюджетната година.

Сподели в: