Върни се горе

ОТНОСНО: Недостига на квалифицирани медицински кадри в здравните заведения

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО БОГДАНОВА,


Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви информирам следното:

Предвид намаляването на броя на медицинските специалисти Министерството на здравеопазането е изразило становището си до Министерството на образованието, младежта и науката, че е необходимо да се увеличи броят на преманите студенти по регулираните медицински професии. Предложението ни е приемът на студенти по специалност „Медицинска сестра” да е 2 пъти повече от приема на студенти по медицина предвид достигане на оптимално съотношение лекари : медицински сестри.

Следва да се отбележи обаче, че през последните 10 години във висшите училища са приемани повече студенти по медицина отколкото студенти по специалност „Медицинска сестра”. За посочения период са приети 4192 студенти по медицина – български граждани и едва 2962 студенти по специалност „Медицинска сестра”, т.е. съотношението на студентите по медицина към медицински сестри е 1,4:1 (вместо 1:2).

Към настоящия момент специализантите, приети по реда на Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, са 2845. Това са специализантите, приети през 2008г., 2009г. и 2010г. През 2012г. предстои завършването на 860 специализанти (първите приети специализанти по реда на Наредба № 34). Тези висококвалифицирани специалисти ще допринесат за повишаване на качеството на оказваната медицинска помощ.

За посочените 3 години са утвърдени общо 7400 места за лекари – специализанти, а Медицина са завършили 1063 лекари – български граждани. Към момента са заети по-малко от 30% от утвърдените места за лекари-специализанти като една от основните причини е по-малкият брой лекари, завършващи през последните години.

В Министерството на здравеопазването се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности във връзка с обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения. В резултат са извършени нормативни промени с цел защита на интересите на специализантите в областта на здравеопазването чрез:

-            регламентиране зачитането на времето за обучение за придобиване на специалност за трудов стаж (чл. 180, ал. 4 от Закона за здравето);

-            възможност за осигуряване за всички осигурени социални рискове (чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване);

-            регламентиране на минималното възнаграждение, което следва да получават специализантите, приети на места срещу заплащане за извършена лечебно-диагностична дейност или медицински и здравни грижи в размер, равен на този за специализантите, приети на места, финансирани от държавата;

-            по-високо възнаграждение (в размер на 3 минимални работни заплати) на специализантите, приети на места, финансирани от държавата по специалностите, при които се очертава най-голям дефицит на специалисти – „Инфекциозни болести”, „Обща и клинична патология” и „Спешна медицина”;

-            регламентиране на прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, на лекари, които работят в ЦСМП, по всички специалности за лекари;

-            регламентиране на прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, по специалностите „Анестезиология и интензивно лечение”, „Обща и клинична патология”, „Педиатрия” и „Инфекциозни болести”.

Към настоящия момент работна група в Министерството на здравеопазването, включваща представители на всички страни в процеса на обучението за придобиване на специалност, разработи промени в Наредба № 34 от 2006г . за придобиване на специалност в системата на здравеопазването с цел оптимизиране процеса на специализация.

Сподели в: