Върни се горе

ОТНОСНО: Назначаването на министъра на здравеопазването на две държавни изпитни комисии по една медицинска специалност

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИХАЙЛОВ,

Във връзка с поставения въпрос относно назначаване от министъра на здравеопазването на две държавни изпитни комисии по една медицинска специалност, предоставям на Вашето внимание следната информация:

Съгласно чл. 180, ал. 3 на Закона за здравето специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебни програми и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването. Министърът на здравеопазването ежегодно до 15 февруари със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност (чл. 29 на Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването). По всяка специалност се утвърждават не повече от две комисии, като всяка комисия се състои от не повече от 8 души. Ръководителите на висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве правят предложения за състава на изпитните комисии не по-късно от 20 декември на предходната година. Министърът на здравеопазването извършва преценка и взема решение за състава на изпитните комисии (чл. 29, ал. 5 на Наредба № 34).

При изготвянето на заповедта за утвърждаване състава на изпитните комисии за провеждане на държавен изпит за специалност през 2011г. (Заповед № РД-21-01/10.03.2011г.) като правило:

- в състава на всяка комисия са включени представители на различни висши училища, а не само на едно;

- утвърдени са две комисии по специалностите, по които има достатъчно предложени лица;

- в състава на комисиите са включени национални консултанти.

Следва да се има предвид, че специализантите, които три пъти не са издържали успешно държавния изпит, имат право на всяко следващо явяване да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав при условие, че е утвърдена повече от една комисия по специалността (чл. 37, ал. 1 на Наредба № 34). През последните години в Министерството на здравеопазването постъпват различни жалби, сигнали и оплаквания от лекари, които се явяват на държавен изпит за определени специалности и не могат да упражнят правото си по чл. 37, ал. 1 на Наредба № 34. С цел гарантиране на това право и избягване на субективизъм и монополизъм са утвърдени две комисии по специалностите, по които има достатъчно предложени лица.

Министърът на здравеопазването утвърждава комисии по всяка специалност, независимо дали през съответната календарна година би имало специализант, допуснат до държавен изпит или не, с цел пълнота на заповедта и избягване на административни пречки пред явяващите се на държавен изпит. Към момента на изготвяне на заповедта за утвърждаване състава на изпитните комисии за провеждане на държавен изпит за специалност Министерството на здравеопазването не разполага с информация за броя на специализантите, които ще бъдат допуснати до държавен изпит за специалност през съответната календарна година.

Утвърдените от министъра на здравеопазването изпитни комисии са държавни. Нормативната уредба не предвижда възнаграждение на председателите и членовете на държавните изпитни комисии. Следва да се отбележи, че към настоящия момент в Министерството на здравеопазването е постъпило само едно писмо, в което се изразява мнение относно държавните изпитни комисии за специалност през 2011г.

Съгласно чл. 32, ал. 5, т. 1 на Наредба № 34 министерството на здравеопазването разпределя допуснатите до държавен изпит специализанти по комисиите за държавен изпит. Разпределянето се извършва на лотариен (случаен) принцип, с което се избягва възможността за субективизъм при избора на комисия.

Сподели в: