Върни се горе

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите по проект BG051P0001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/

27.05.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,

Проект ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешни състояния) стартира на 10 юли 2009 година.  До момента е извършено:

-       проучване на добрите европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ в четири държави;

-       изготвени са протоколи (алгоритми)  за клинично поведение в спешната медицина, предстои тяхното графично оформление, отпечатване в 8 000 тираж и разпространение сред медицинския персонал;

-       изготвени са бази данни на целия персонал и на преподавателите в областта на спешната медицина, които са основата на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ;

-       изготвен е анализ на потребностите от обучение, въз основа на който е разработена програмата за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ;

В процес на изграждане е електронната страница за надграждащо обучение по спешна медицина на персонала от центровете за спешна медицинска помощ. Предстои и изготвяне интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина.

С Решение №РД-17-101 от 24.02.2011 г. обявената процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на обучението на персонала от центровете за спешна медицинска помощ е прекратена на основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗОП поради подадена само една оферта за участие и невъзможност за извършване на реален конкурентен подбор за избор на изпълнител.

Освен това, поради започване на проекта преди влизане в сила на изискването за пряк предварителен контрол, съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се наложи времево отлагане на дейностите в календара. 

Изпълнението на дейностите по проекта съгласно предвидения до 10 декември 2011 г. срок е невъзможно и поради това е взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013 за удължаване на срока на изпълнение на операция „Повишаване на професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ” с 24 месеца, т.е. до 10 декември 2013г.

Предвижда се обучението на персонала да започне непосредствено след успешното провеждане на задължителните обществени поръчки.

Проектът е с бюджет на стойност 6 258 653, 64 лева.

Изготвянето на документация относно финансовото и счетоводно отчитане и провеждането на плащания по проекта се извършва регулярно. Досега са изразходени 146 803, 99 лева, което е 2, 35 % от общия бюджет.  Всички средства са изразходени за дейности, които са описани в проекта по бюджетни пера и са одобрени с подписването на договора за изпълнение на проекта, а именно: дейности за изготвяне на протоколи (алгоритми) за клинично поведение при спешни състояния, дейности за извършване на анализ на потребностите от обучение и създаване на база данни за преподаватели и база данни на персонал от спешната медицинска помощ, дейности за проучвания на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ, дейности за разработване на програми за обучение, осигуряващи надграждащи знания и умения на персонала от спешната медицинска помощ, дейности за изготвяне на техническо задание за графично оформление и отпечатване на протоколи (алгоритми) за клинично поведение и дейности по управление и администриране.

Сподели в: