Върни се горе

ОТНОСНО: Средства за кохлеарни импланти

27.05.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Към настоящия момент, съгласно „Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване”, НЗОК заплаща по КП № 117 „Глухота – кохлеарна имплантация при лица под 18 години” имплантация или смяна на многоканален кохлеарен протезен апарат на лица под 18-годишна възраст, за което са определени съответните бюджетни средства. При тази оперативна процедура се поставят и двата компонента на системата – външна (говорен процесор) и вътрешна (електроди). Двете части имат различни гаранционни срокове, съответно 3 и 10 години, след които подлежат на подмяна. Това е сериозен финансов ресурс за НЗОК, използван за този специфичен контингент деца, и ако кохлеарната система не бъде поддържана, тя практически спира да работи и всички усилия да се помогне на тези деца остават без резултат. НЗОК заплаща в момента само настройката на външните компоненти на кохлеарно протезно устройство по КП № 115 „Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години”, а подмяната на самия процесор остава за сметка на родителите.

Министърът на здравеопазването, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, определя с наредба списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. В този списък не фигурират заболявания, свързани със загуба на слуха.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, считаме, че към момента НЗОК няма правно основание за поемане на ангажимент за заплащане на скъпоструваща поддръжка на кохлеарната имплантантна система и подновяването на нейните компоненти, след изтичане на гаранционния им срок.

             Проблемът би могъл да бъде разрешен, като през следващата година бъдат направени експертни предложения и в бюджета на НЗОК да се предвидят необходимите средства.

Сподели в: