Върни се горе

ОТНОСНО: Контрола върху назначенията на държавните служители в Министерството на здравеопазването

10.06.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,


 

Направените от Вас интерпретации върху текста на постановлението на Софийска градска прокуратура  не съответстват на действителните факти и обстоятелства относно назначаванията и преназначаванията на г-жа Цанкова в министерството.

            Софийска градска прокуратура e сезирана със сигнал от бивш служител на министерството, който е участвал в процедурата на конкурентен подбор за избор на „главен секретар” на ведомството и не е спечелил. Той обаче не е оспорвал по надлежен правен ред назначаването на г-жа Цанкова след конкурса. В следствие на извършената проверка СГП е постановила отказ да образува досъдебно производство за престъпление по чл.282 от НК. Посочените мотиви в постановлението са липса на всички обективни и субективни признаци от състава на престъпление. След извършена втора проверка по същия сигнал от Дирекция „Главен инспекторат” на Министерски съвет, е установено, че назначенията и преназначенията на г-жа Цанкова са извършени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. Установено е, че служителят е отговарял на изискванията за заемането на всички длъжности в министерството. От извършените две проверки не са установени нарушения или неизпълнения на задълженията от страна на г-жа Цанкова, с които да е превишила правата или задълженията си. В този смисъл всички официални документи, подписани от нея в рамките на делегираните и правомощия по силата на нормативен акт, както и тези, делегирани и от Министъра на здравеопазването, са напълно законосъобразни. Колкото до възнаграждението на г-жа Цанкова, то съответства на заеманата от нея длъжност и е съобразено с утвърденото и действащо щатно разписание на администрацията,  в рамките на утвърдените с ПМС минимален и максимален размер за съответната заеманата длъжност.

 Сподели в: