Върни се горе

ОТНОСНО: Ефектът от закриването на Националния център по опазване на общественото здраве и Националния център по здравна информация и създаването на Национален център по обществено здраве и анализи

24.06.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖА ЯНЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖА МАНОЛОВА,


Във връзка с поставения от Вас въпрос – какъв е ефектът от закриването на Националния център за опазване на общественото здраве и на Националния център за здравна информация и създаването на Национален център по обществено здраве и анализи, Ви уведомявам следното:

Направената промяна е непосредствено свързана и е във връзка с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 – 2011 г.), приет с Решение №560 на Министерския съвет от 29.07.2010 г. и поетите от страна на Министерството на здравеопазването ангажименти по т.162 и т.165 от същия, свързани с изясняване и промяна в статута на двата национални центъра. С приетото от Министерския съвет постановление е изпълнена и т. 27 от протоколно решение от заседанието на Министерския съвет от 30 март 2011г., по силата на което министърът на здравеопазването е длъжен в срок до 31 май 2011г. да предприеме необходимите действия в рамките на своята компетентност, включително внасяне в МС на съответните проекти на нормативни актове, във връзка с изпълнението на тези мерки.

Новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи е здравно заведение - юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, с предмет на дейност: научно-изследователска, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на опазване на общественото здраве; оценка на здравния риск при неблагоприятно въздействие на факторите на жизнената среда, рисковите фактори, свързани с поведението и начина на живот; промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите.

Считаме, че с направените промени ще бъдат оптимизирани в максимална степен дейностите, осъществявани до момента от двата центъра, като в същото време ще се реализират икономии, вследствие на съкращаване на част от служителите с отпаднали, променени или дублиращи се функции. Общата численост на персонала в новосъздадения Национален център по обществено здраве и анализи е 202 щатни бройки. Числеността е намалена със 110 щатни бройки.

Според нас обединяването на двата центъра ще създаде възможност за окрупняване на отделните структурни звена и съсредоточаване във всяко едно от тях на дейности със сходен характер, което от своя страна би допринесло за подобряване качеството и ефективността на извършваната работа.

Структурните промени в предложената насока съответстват на политиката на правителството за осъществяване на административна реформа в бюджетните структури.

Очакваните резултати от приемане на проекта са свързани с подобряване на организацията и ефективността на експертно-консултативната, научно-изследователската и аналитичната дейност в областта на опазване на общественото здраве.


Сподели в: