Върни се горе

ОТНОСНО: Средствата за капиталови разходи за 2011 г. за МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин

24.06.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,


Във връзка с поставения от Вас въпрос , Ви уведомявам следното:

                                                        

Предвид ограничения ресурс за капиталови разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2011г.,  средства за капиталови разходи през настоящата година за Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД, град Видин, не са предвидени.

От страна на лечебното заведение за 2012г. са представени апликационни форми, съгласно изискванията на Министерство на финансите,  за проект „ Закупуване, доставка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на Компютърен спирален томограф ” в размер на 972 хил.лв.

Предстои разглеждане на всички постъпили апликационни форми за реализиране на различни проекти от лечебните заведения през следващата година, в това число и  от Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД, град Видин.                            

 

 

Сподели в: