Върни се горе

ОТНОСНО: Освобождаване на управителя на "Специализиранан болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Шумен" ООД

01.07.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДЪБОВ,

Във връзка с поставения въпрос, Ви уведомявам следното:

Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, е съдружник, притежаващ 51 на сто от капитала на СБАЛПФЗ – Шумен” ООД. Останалите 49 на сто от дяловете в лечебното заведение се притежават от община Шумен.

Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, управлението се осъществява от управителя и Общото събрание на съдружниците. Общо събрание се провежда поне веднъж годишно и се свиква от управителя по негова инициатива или по писмено искане на съдружник. Провежда се по предварително обявен в покана дневен ред. Гласуването по отделните точки, вкл. за избор на управител, се осъществява съобразно посоченото в чл. 137, ал. 3 от Търговския закон мнозинство, определено като процент от дяловото участие в капитала (а не от броя на съдружниците).

Законът за лечебните заведения в чл. 63, ал. 3 и Наредба № 9 от 26.06.2000г. въвеждат императивно изискване за провеждане на конкурс при възлагането на управлението на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ – еднолични търговски дружества. Обръщам внимание, че „СБАЛПФЗ – Шумен” ООД е дружество със смесено държавно и общинско участие, т.е. за избор на управител горепосоченият конкурс е неприложима процедура. По тази причина нито един от изпълнителните директори на областните болници, които са с държавно и общинско участие, не е избран с конкурс.

Позволявам си да направя тези разяснения, защото в питането се позовавате на „незаконосъобразност” на решенията, приети на тазгодишното редовно общо събрание, проведено на 14.06.2011г. Визираното от Вас „противоречие на императивни разпоредби на закона и дружествения договор” не е налице: при свикването на Общото събрание, отправянето на предложението и приемане решението на Общото събрание за освобождаване на управителя са спазени всички разпоредби на действащото законодателство.

Що се отнася до съображенията по целесъобразност относно смяната на управителя, следва да се отбележи, че такива може да има всеки от съдружниците и не е задължително те да съвпадат. Като съдружник, държавата е заинтересована лечебното заведение да има управител, който в дейността си се ръководи от приложимата нормативна уредба, решенията на Общото събрание и интереса на лечебното заведение. Предложението за освобождаване на настоящия управител и избор на нов е продиктувано именно от съображения, касаещи неправомерни действия на управителя. Действията против решението на законосъобразно проведеното общо събрание, предприемани от община Шумен със съдействието на освободения управител, са средство за упражняване на натиск, който считам за неприемлив и който е в потвърждение на позицията на държавата като съдружник, че смяна в управлението на лечебното заведение е необходима.

 

 

Сподели в: