Върни се горе

ОТНОСНО: Проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен


29.07.2011 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Д-Р САХЛИМ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КАЗАК, 
УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ, 
УВАЖАЕМИ Г-ЖО МАНОЛОВА И Г-Н ДЪБОВ,

              Във връзка с  Вашето питане,  Ви уведомяваме за следното:

  „Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД, гр. Шумен е акционерно дружество с 51% държавно участие/министерство на здравеопазването/ и 49% пропорционално участие на общините в областта и има издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № МБ-125/16.06.2011 г.

 На 28.06.2011 г. от 18,30 часа в  „МБАЛ – Шумен” АД, гр. Шумен се извършва проверка от Районна прокуратура – гр. Шумен, служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР – гр. Шумен и служители от РЗОК – гр. Шумен. Проверката се ръководи от прокурор от Районна прокуратура – гр. Шумен.

Проверяващите, между които и цивилни полицаи, са се насочили към шест от болничните отделения – първо и второ хирургични отделения, отделения по: ортопедия и травматология, детски болести, вътрешни болести и отделение по нервни болести. Там са проверявали съответствието на лежащоболните с историите на заболяване, като персонално всеки пациент е бил разпитан за трите си имена и дата на раждане.

Съгласно предоставена информация от изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД, гр. Шумен при извършените дейности на проверяващите не са констатирани несъответствия, с изключение на три случая, както следва:

- един болен от Второ хирургично отделение не е бил в самото отделение при започване на проверката, защото е отишъл да си закупи вода от магазин в двора на болницата. До приключването се е явил и е бил разпитан допълнително от проверяващите;

- на една пациентка от Неврологично отделение с възпаление на н. фациалис е било разрешено от лекуващия лекар да си отиде за един час в къщи от хигиенни съображения, след това се е явила в отделението, където се лекува.

- едно дете от Детско отделение, чиито престой по КП е бил изтекъл преди 7 дни, но е продължавало лечението си в отделението, е било освободено по преценка на лекуващия лекар и на началника на отделението.

Изпълнителния директор на лечебното заведение, в качеството му на представляващ и управляващ „МБАЛ-Шумен” АД, гр. Шумен не е бил уведомен от проверяващите лица за тази проверка. След като е отишъл на място в отделението по ортопедия и травматология и е поискал информация, относно извършваните действия от проверяващите му е било отговорено, че се извършва планова проверка на Районна прокуратура – гр. Шумен за съответствие на пациентите с вписаните в медицинската документация. На изпълнителния директор не са били предоставени никакви писмени заповеди, разпореждания или някакви други документи свързани с извършената проверка в лечебното заведение. Проверката е била извършена без уведомяването на директора на лечебното заведение, Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция и Изпълнителна агенция „Медицински одит” към МЗ.

           Към настоящият момент в Министерството на здравеопазването няма данни за извършени други подобни проверки в останалите областни болници на страната.

         

 Сподели в: