Върни се горе

ОТНОСНО: Постъпленията в Център “Фонд за лечение на деца”, събрани от глоби и имуществени санкции, наложени по Закона за закрила на детето – чл. 45а от ЗЗДт, от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г.

29.07.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРКОВ,


 Във връзка с постъпилия от Вас въпрос, Ви информирам следното:

 

  1. За 2009 година – в размер на 19 400.00 /деветнадесет хиляди и четиристотин/ лева.
  2. За 2010 година – в размер на 24 630.00/двадесет и четири хиляди шестотин и тридесет/ лева, справките са изпратени на ДАЗД с наши писма №№ 3340/ 20.08.2010 год. 873/07. 04. 2011 год.
  3. За 2011 година _ в размер на 7 730. 00 / седем  хиляди седемстотин и тридесет/ лева, справката е изпратена на ДАЗД с наше писмо № 1714/07.07.2011 год. 

Въз основа на № БДС-91-00-0292(0401-1397) от 01.09.2000 год. относно прилагането на системата “Единна сметка” – “ събраните  по сметката суми (от приходи и възстановени разходи) се превеждат служебно от обслужващите банки в случая БНБ веднъж седмично, в предварително определен ден от седмицата, в случая всеки петък.
Транзитната сметка  се занулява в последния работен ден на месеца,
независимо от размера на салдото по тях.

 

      На база изнесеното по горе е видно, че средствата от дарения и по Закона за закрила на детето – чл. 45а от ЗЗД постъпват в Министерството на здравеопазването. 

Център “Фонд за лечение на деца” се финансира изцяло от държавния бюджет, на база одобрена бюджетна сметка за съответната година от министъра на здравеопазването.

 

 

Сподели в: