Върни се горе

 

ОТНОСНО: Постъпленията в Център “Фонд за лечение на деца”, събрани от глоби и имуществени санкции, наложени по Закона за закрила на детето – чл. 45а от ЗЗД, от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г.

 

02.09.2011  г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШАРКОВ,

 

 

Във връзка с постъпилият от Вас въпрос , Ви информирам следното:

1.    През 2009 г. средствата, постъпили от глоби и санкции, са                19 400.00 /деветнадесет хиляди и четиристотин/ лева.

2.      През 2010 година тези средства са 24 630.00 /двадесет и четири хиляди шестстотин и тридесет/ лева, справките са изпратени на ДАЗД с наши писма №№ 3340/ 20.08.2010 год. 873/07. 04. 2011 год.

3.      За 2011 година _ в размер на 7 730. 00 / седем  хиляди седемстотин и тридесет/ лева, справката е изпратена на ДАЗД с наше писмо № 1714/07.07.2011 год. 

 

      Въз основа на № БДС-91-00-0292(0401-1397) от 01.09.2000 год. относно прилагането на системата “Единна сметка” – “ събраните  по сметката суми (от приходи и възстановени разходи) се превеждат служебно от обслужващите банки в случая БНБ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО, в предварително определен ден от седмицата, в случая ВСЕКИ ПЕТЪК

Транзитната сметка  се занулява в последния работен ден на месеца, независимо от размера на салдото по тях.

 

      На база изнесеното по горе е видно, че средствата от ДАРЕНИЯ и по Закона за закрила на детето – чл. 45а от ЗЗД постъпват в Министерството на здравеопазването. 

Център “Фонд за лечение на деца” се финансира изцяло от държавния бюджет, на база одобрена БЮДЖЕТНА СМЕТКА за съответната година от министъра на здравеопазването.

 

 

 

Сподели в: