Върни се горе

ОТНОСНО:  Бъдещето на здравеопазването в Тополовград

 

16.09.2011 г.

           

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАСЛАРОВА,

 

 

Във връзка със зададения въпрос, относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград, Ви информирам:

Извънболничната медицинска помощ в община Тополовград се оказва от 13 индивидуални практики на общопрактикуващи лекари, от които 6 в гр. Тополовград; 8 практики за специализирана медицинска помощ по УНГ, очни болести, нервни болести, АГ, детски болести, кардиология и две практики по хирургия; 7 практики по дентална медицина, от които 4 са в Тополовград. 7 от практиките за първична помощ се подпомагат от НЗОК за работа в неблагоприятни условия.

Болничната помощ се осигурява от „Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести-Тополовград” ЕООД, в която е преобразувана „МБАЛ Тополовград” ЕООД с Решение на Общинския съвет –Тополовград от 27.10.2010 г. Съгласно издаденото разрешение за осъществяване лечебна дейност в болницата са разкрити отделение по вътрешни болести с 10 легла – I-во ниво на компетентност; отделение за долекуване и продължително лечение с 10 легла, както и отделения, съпътстващи лечебно-диагностичния процес -  отделение по образна диагностика и клинична лаборатория – I-во ниво на компетентност.

Болничната структура и определеното ниво на компетентност са в пряка зависимост от осигуреността с квалифициран медицински персонал – към момента в болницата работят едва 10 лекари-специалисти по вътрешни болести, по нервни болести, детски болести, образна диагностика и клинична лаборатория; 9 специалисти по здравни грижи и 1 фармацевт.

През 2011 г. лечебното заведение има сключен договор с РЗОК Хасково за изпълнение на 1 клинична пътека – „Бронхопневмония”, както и за извънболнична помощ с клинична лаборатория и с образна диагностика. До 31.08.2011 г. през отделението по вътрешни болести са преминали 214 болни. Получените средства от РЗОК за лечение по клинична пътека са 63 240 лв., а по договора за извънболнична помощ - 22 734 лв. В болницата са постъпили  22 373 лв. за оказана медицинска помощ на пациенти срещу заплащане. Болницата е получила и 115 800 лв. от Община Тополовград.

Спешната медицинска помощ в община Тополовград се осигурява от ФСМП-Тополовград, който разполага с 2 медицински екипа – 1 мобилен и 1 стационарен фелдшерски екип. Общият брой на постъпилите повиквания за първото шестмесечие на 2011г. са 1161, при 1006 за същият период на миналата година, т.е. в момента не се наблюдава съществено увеличение на броя на повикванията за спешни случаи, като едновременно с това е налице известно намаление на броя на извършените амбулаторни прегледи. Броят на пациентите, при които е била необходима хоспитализация по спешност също не се променя - през първото шестмесечие на 2011г. тези случаи са 154, при 148 случая за шестмесечието на 2010г. Обслужваните населени места са на отстояние до 30 км. от местоположението на филиала (с изключение на с. Присадец с 31 жители, което е отдалечено на 35 км.), което дава възможност спешният екип да достигне до пациента в рамките на 20 минути в над 90% от случаите. Средната натовареност на екипа за спешна медицинска помощ е 3,2 повиквания на 12 часово дежурство.

Видно от изложеното, медицинското обслужване на този етап осигурява достъпна и своевременна медицинска помощ на населението в община Тополовград.

Що се касае за бъдещето на здравеопазването, в т.ч. в Тополовград, Министерство на здравеопазването принципно е изразило своята воля за развитие на болничничната помощ в «Концепция за по-добро здравеопазване».    

Относно «бъдещето на СБАЛВБ-Тополовград ЕООД» бих отговорил, че то е в ръцете на тези които я управляват  – Ръководството на лечебното заведение, което би следвало да предприеме гъвкава управленска политика за да отговори на изискванията за качество, както и на принципала в лицето на Общинския съвет, който решава въпросите свързани с преструктуриране, преобразуване или закриване на лечебното заведение.

 

Сподели в: