Върни се горе

ОТНОСНО: Предизборна среща между служители на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - Варна и кандидата за кмет от ПП ГЕРБ - г-н Кирил Йорданов.

14.10.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н КУРУМБАШЕВ,

            Във връзка с Вашия въпрос относно предизборна среща между служители на МБАЛ „Св. Анна”-Варна и кандидатът за кмет от ПП ГЕРБ г-н Кирил Йорданов,  Ви информирам:  

            Във връзка с проведената среща не се установяват нормативни пречки за служителите на лечебните заведения – търговски дружества да вземат участие в организирани предизборни срещи с кандидатите за кметове. В случай, че е налице нарушение на трудовата дисциплина, следва да се има предвид, че нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания. Закъснението, преждевременното напускане на работа, неявяването на работа или неуплътняване на работната време са нарушения на трудовата дисциплина /чл. 187, т. 1 от КТ/. Видовете дисциплинарни наказания са посочени в чл. 188 от КТ. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

            В случая срещата е проведена 4.10.2011 г. от 13.30 ч. Преди срещата е имало декларирана програма до община Варна за обсъждане на въпроси, които касаят пряко дейността на болницата, както и въпроси, представляващи интерес за служителите на болницата. По време на срещата са участвали лекари, медицински сестри и немедицински персонал, които не са били пряко ангажирани с лечебно-диагностична дейност. Имаме уверението на болничната управа, че лечебно-диагностичният процес не е бил нарушаван и няма нарушаване на трудовата дисциплина.

Сподели в: