Върни се горе

ОТНОСНО: Лечението на пациентите с трансплантации


4.11.2011 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,Във връзка с Ваше питане относно предприемането на мерки за преодоляване на проблема с финансирането на пациентите с трансплантации след въвеждането на нов генеричен продукт в Позитивния лекарствен списък, Ви уведомявам следното:

През последният месец не е включван в Позитивния лекарствен списък генеричен лекарствен продукт с тесен терапевтичен индекс за лечение на пациенти след трансплантация. Това е видно и от самият Позитивен лекарствен списък, който е публичен и е обявен на сайта на Министерство на здравеопазването. 

В Министерство на здравеопазването обаче постъпиха редица писма, които засягат механизма на рефериране на тези продукти. Във връзка с това МЗ изиска становища от водещи специалисти в областта и от Фармацевтичния факултет на Медицински университет, гр. София. Всички постъпили становища и предложения са обсъдени на заседания на работна група, създадена със заповед на министъра.

Предвижда се предприемането на следните действия:

1.                  Въвеждане на изискване при извършването на оценка на генерични лекарствени продукти с тесен терапевтичен индекс, които не удовлетворяват нововъведените стриктни изисквания за биоеквивалентност, да се представят нови данни.
         2.             Да се възложи на националния консултант по трансплантология, съвместно с научните дружества, да разработят  проект за следтрансплантационното наблюдение и лечение на трансплантираните пациенти, които да бъдат включени в обхвата на Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Сподели в: