Върни се горе

            Относно: Болниците с най-големи дългове

 13.03.15 Г.

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ Г-Н НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,

 

            Представяме на Вашето внимание обобщена информация за размера на задълженията към 31.12.2014г., в т. ч. на просрочените, на лечебните заведение за болнична помощ, както следва:

Общият размер на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ /държавни и общински/ е в размер на 396 784 хил. лв. към 31 декември 2014г., в т.ч.

·         Задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ към 31.12.2014г. са в размер на 342 430 хил. лв.

·         Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ към 31.12.2014г. са в размер на 54 354 хил. лв.

Общият размер на просрочените задължения на тези лечебни заведения са 147 856 хил. лв., в т.ч.

·         Просрочените задължения на държавните лечебни заведения за болнична помощ за посочения период са в размер на 119 480 хил. лв.

·         Просрочените задължения на общинските лечебни заведения за болнична помощ за посочения период са в размер на 28 376 хил. лв.

 

 

            Разглеждайки обобщените данни, следва да се отчита спецификата на търговските дружества с държавно участие в системата на здравеопазването, а именно: изключителна зависимост от ограничен брой източници на финансиране /предимно НЗОК и МЗ/; наличие на законова забрана за извършване на търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите, като по този начин е невъзможна диверсификация на риска. В този смисъл, лечебните заведения са задължени да осъществяват дейности в полза на обществото, с всички съпътстващи законови рестрикции, като същевременно функционират като търговски дружества, с произтичащите от това задължения.

След представяне на окончателните, заверени от независим регистриран одитор, годишни финансови отчети за 2014г., бихме могли да получим пълна информация относно финансовото състояние към 31.12.2014г. на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата, като при необходимост ще се предприемат действия относно изискване от конкретни лечебни заведения на актуализирани погасителни планове и оздравителни програми.

Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването са изготвени макети с изискуеми финансови данни, чрез които на ежемесечна база ще се извършва перманентен мониторинг на едноличните лечебни заведения – търговски дружества, с цел подобряване на контрола и подпомагане вземането на бързи и адекватни управленски решения.

Министърът на здравеопазването има правомощия относно освобождаването от отговорност на управителя/членовете на Съвета на директорите на дадено дружество, след представяне на заверения от независим регистриран одитор годишен финансов отчет за текущата година на съответното дружество, а също и по отношение назначаването и освобождаването на управителите/изпълнителните директори на едноличните търговски дружества. Същите се избират в съответствие с Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по реда на Закона за лечебните заведения, като по този начин се гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите и се дава възможност да бъде избран и назначен кандидатът, който в най-пълна степен отговаря на предварително обявените изисквания.

Сподели в: