Върни се горе

            Относно: Бъдещото състояние и развитие на „Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата” ЕООД, гр. Балчик

 

13.03.15 Г.

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ Г-Н НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,

 

            „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик /„СБР-Тузлата” ЕООД/ е еднолично дружество с ограничена отговорност, едноличен собственик на капитала му е държавата, а правата й в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Същото е лечебно заведение - търговско дружество по смисъла на Търговския закон и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи - управител.

             „СБР-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик, работи съгласно издадено от Министерството на здравеопазването Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-198/27.12.2010г., като осъществява дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания в условията на стационарна медицинска помощ. Дейностите се осъществяват в отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“ с II-ро ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.

            Съгласно направена справка с информационната система на НЗОК, „СБР-Тузлата” ЕООД работи по договор за изпълнение на 7 клинични пътеки за рехабилитация – при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия, болести и родови травми на централна и периферна нервна система, детска церебрална парализа и болести на опорно-двигателния апарат.

            Лечебното заведение е разположено в регион с благоприятни климатични условия и добри възможности за ползване на лечебния ефект на природни фактори като лиманна кал, топла минерална вода и морска вода. Съчетанието на хидротермална терапия, пелоидотерапия и таласотерапия със съвременните преформирани физикални фактори (физиотерапия, лечебна физкултура, масажи) има изключително добър ефект по отношение рехабилитацията при тежки инвалидизиращи заболявания, като инсулт, състояния след фрактури, парези и др.

            Българското здравеопазване е изправено през сериозно предизвикателство, предвид тенденцията към застаряване на населението, което води до повишени потребности от медицински услуги за продължително лечение и рехабилитация на възрастните хора. Голям е броят и на хората с увреждания, на които се налага почти непрекъсната във времето рехабилитация. Съществуващите към момента болници за рехабилитация трудно отговарят на потребностите на населението и формират дълги списъци на чакащи за прием пациенти. Във връзка с гореизложеното считам, че инвестирането в такъв тип лечебно заведение и разширяването на дейността му ще отговори на потребностите и ще доведе до подобряване на здравния статус на населението.

            Към настоящия момент компетентните дирекции в Министерството на здравеопазването не разполагат с информация относно предстоящи проекти за финансиране изграждането на балнеологичен и оздравителен център на територията на „СБР-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик. При постъпване на конкретно предложение с разработен проект, същият ще бъде разгледан, като при доказана ефективност и ефикасност ще бъде подкрепена неговата реализация.

Сподели в: