Върни се горе

 

Относно: Проблемите на студентите, придобиващи образователно-квалификационна степен /ОКС/ „професионален бакалавър“ по специалност „Парамедик“

 

13.03.15 Г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

 

В отговор на Вашите въпроси относно проблемите на студентите по специалност „Парамедик“, Ви информирам следното:

Към настоящия момент в Република България професията парамедик е нерегулирана професия. Директива 2005/36/ЕО не поставя минимални квалификационни изисквания към обучението за тази професии. От публикуваната информация на електронната страница на Европейската комисия за регулираните професии в раздел „Generic name of profession: Paramedic/Ambulance nurse/Other ambulance professionals“ става ясно, че от общо 32 държави (28 държави-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария) в 13 държави има подобна регулирана професия, с наименования като: Ambulancier, Emergency Medical Technicians, Paramedic и др. В 6 от тези 13 държави обучението за тази регулирана професия се провежда след завършено средно образование и е с продължителност между 3 и 4 години, в 7 държави обучението се провежда в системата на средното и професионалното образование. Останалите 19 държави не са посочили да имат такава регулирана професия на тяхната територия.  

Във връзка с въпроса Ви относно изготвянето на нормативна уредба, бих искал да Ви уведомя, че министърът на здравеопазването е предложил на министъра на образованието и науката да се изготви предложение до Министерски съвет /МС/ за включване на професията парамедик в Списъка на регулираните професии в Република България. Едва след включването на професията парамедик в Списъка на регулираните професии, министърът на здравеопазването ще има правно основание да предложи за приемане на МС единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Парамедик“. Държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени и по специалности се утвърждават само по регулирани професии.

Следва да имате предвид, че висшите училища се ползват с академична автономия, която включва и академично самоуправление. Академичното самоуправление на висшето училище се изразява и в самостоятелно разработване и изпълнение на учебни планове и избор на специалностите, по които се осъществява обучение. В момента обучение на ОКС „професионален бакалавър“ по нерегулираната специалност „Парамедик“ се провежда в Медицинските колежи към Медицински университет – София и Тракийски университет – Стара Загора.

Признаването на придобита в България квалификация „Парамедик“ с цел упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария се извършва по реда на Глава I Обща система за признаване на удостоверения за обучение от Директива 2005/36/ЕО, т.е. чрез извършване на сравнение между преминатото обучение в България и обучението, което се провежда за тази професия в приемащата държава. При признаването следва да се вземе предвид и професионалният опит на кандидата.  

По отношение на въпроса Ви кога ще се закрие ОКС „професионален бакалавър“, бих искал да обърна внимание, че държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование е министърът на образованието и науката.

Във връзка с поставения въпрос за работната заплата на парамедиците, следва да се подчертае, че Министерството на здравеопазването не е страна по колективен трудов договор. Колективен трудов договор по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите на основата на споразумение между националните им организации, чрез което се определят общи положения относно обхвата и процедурната рамка на отрасловите и браншовите договори. Споразумението, с което се определя обхватът и процедурната рамка на отрасловите и браншовите договори, се сключва между национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите. На отраслово и браншово равнище могат да се договарят началните основни месечни заплати и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, ако не са определени с повелителни законови норми.

Сподели в: