Върни се горе

Относно: постъпил в Министерството на здравеопазването въпрос с писмо вх. № 02-01-33/18.02.2015г. за дейностите по инвазивна кардиология и контрола върху тях

 

13.03.15 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Д-Р РАЙНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с Вашия въпрос относно дейностите по „Инвазивна кардиология“ и контрола върху тях с оглед осигуряване на тяхното качество и безопасност за пациентите Ви уведомявам:

Съгласно чл. 179 ал.1 от Закона за здравето Министърът на здравеопазването координира и контролира следдипломното обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Обучението за професионална квалификация на специалистите за придобиване на правоспособност по високоспециализирани дейности по „инвазивна кардиология“ и др. е продължаващо медицинско обучение след придобита специалност, което се организира и провежда от Висшите  училища и Съсловните организации, съгласно чл.182 ал.2 от Закона за здравето.

По данни на Медицинските университети и факултети общият брой на придобилите професионална квалификация за извършване на високоспециализирана дейност по „Инвазивна кардиология“ на територията на Република България е 167 български граждани и 9 граждани на държави-членки на Европейския съюз.

Към настоящия момент обучение за придобиване на професионална квалификация по „Инвазивна кардиология“ се провежда в Медицински университет – София, Медицински университет – Плевен и Медицински факултет при Тракийски Университет – Стара Загора. В София са обучени 139 специалисти – български граждани, в Плевен 26 специалисти - български граждани и 9 граждани на държави-членки на Европейския съюз и в Стара Загора, 2 специалисти  български граждани.

Министерство на здравеопазването поддържа регистър на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност, съгласно Закона за лечебните заведения. Лекарите, които упражняват дейност в тях, както и тяхното гражданство не са  елемент на регистъра. Съгласно чл.3(1)  на  Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ)  всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЛС, съответно в БЗС. Това касае и чуждестранни граждани, които по съответен ред от Закона за здравето (чл.186) преди това следва да имат призната професионална квалификация. Съгласно чл. 5, т. 6 от ЗСОЛЛДМ, БЛС и БЗС „съставят и водят национален електронен регистър и районни регистри на членовете си“. В тази връзка  информация за  практикуващи инвазивна кардиология лекари  има в БЛС, в т.ч. тяхното гражданство.

 Контролът на дейностите по инвазивна кардиология се осъществява съобразно общия ред за извършване на контрол на качеството на медицинската дейност  - изисквания в ЗЛЗ и Закона за здравето,  като спецификите на контрола  с оглед на високотехнологичната и рискова дейност  произтичат от  медицинския стандарт по „Кардиология“. В него освен комплексните изисквания за качество, в т.ч. и на инвазивната кардиология е въведена задължителна за лечебните заведения регистрация в национална информационна система за извършените инвазивни процедури. Информационната система се поддържа като електронна база данни от Националния център по обществено здраве и анализи. На страницата на Министерство на здравеопазването има публични данни по информация от  регистъра. С оглед осъществяване на по-добър контрол  е  въведено изискване лекарят, извършил интервенцията да вписва по електронен път лично, чрез защитена връзка и електронен подпис данните за процедурата в срок до 24 часа от извършването й.

В Закона за здравето е регламентиран контролът върху медицинското обслужване на гражданите, който се осъществява от Изпълнителната агенция „Медицински одит“ (ИАМО). По отношение на дейностите по инвазивна кардиология през 2014 г. ИА „МО“ е извършила общо 15 проверки на лечебни заведения за болнична помощ  осъществяващи  дейност по инвазивна кардиология, от тях 8 планови, 1 извънредна тематична  и 6 по жалби. При проверките се налага констатация, че с изключение на 2 лечебни заведения, при всички останали се наблюдава тенденция за нарастване на обема дейност, както и при 2 лечебни заведения липсва осигуряване на  24 часова организационна и материална готовност за осъществяване на диагностично-лечебна дейност. В тази връзка Министерство на здравеопазването предвижда да се предприемат необходимите административни  мерки и се анализират причините за нарастване на дейностите с участието на водещи медицински специалисти.

Сподели в: