Върни се горе

Относно: „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение – Димитър Кудоглу“ ЕООД, гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,

В отговор на Ваш въпрос, свързан с преустановяване дейността на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение – Димитър Кудоглу“ ЕООД, гр. Пловдив /СБПФЗАЛ-Кудоглу/, както и с ролята и значението на подобни лечени заведения за борба с туберкулозата у нас, Ви информирам следното:  

В България през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболяемостта от активна туберкулоза – от 39.1 на 100 000 през 2006г. до 23.2 на 100 000 през 2013г. по данни на Националния център за обществено здраве и анализи. Регистрираните случаи с мултирезистентна туберкулоза, потвърдени от Националната референтна лаборатория по туберкулоза също намаляват през 2013г. в сравнение с предходни години.

Тази положителна тенденция се дължи на дейностите в изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата, 2012-2015 и Програмите, финансирани от Глобалния фонд, насочени към активен скрининг сред най-уязвимите групи, активно издирване на контактните лица на болните от туберкулоза и предоставяне на специфична химиопрофилактика за лечението на латентната туберкулозна инфекция. Министерство на здравеопазването е Главен получател на безвъзмездна помощ № BUL-809-G03-T по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”. Всяка година от държавния бюджет се осигуряват средства за диагностикуми и противотуберкулозни лекарствени продукти от първи ред за всички пациенти с туберкулоза, независимо от техния здравно-осигурителен статус.

В резултат е реализиран адекватен епидемиологичен надзор, своевременна диагностика и ефективно лечение на туберкулозата чрез:

- Поддържане на Национален регистър на пациентите с туберкулоза в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и изискванията на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

- Обхващане на контактни на болните с туберкулоза през 2013 г. и 2014г.

- Провеждане на 2 национални кампании през 2013г. под мотото „Седмица на Отворени врати” във всички 28 административни области в страната.

По реда на Методика за субсидиране на лечебните заведения Министерство на здравеопазването ежегодно финансира, вкл. СБПФЗАЛ-Кудоглу за дейностите, свързани с болничното лечение на всички болни с активна туберкулоза, независимо от техния здравноосигурителен, социален или етнически статус, на база проведен леглоден, както и за дейностите свързани с амбулаторното проследяване /диспансеризация/ на болните с туберкулоза на база общи финансов ресурс, съгласно сключени договори за финансиране на лечебните заведения за съответната година.

 „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение-Димитър Петров Кудоглу“ ЕООД, гр. Пловдив е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост. Правата на собственост на общината, като едноличен собственик на капитала, се упражняват от Общински съвет - гр. Пловдив.

На лечебното заведение е издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването с № СБ-162/30.08.2012г. – за диагностика и лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и амбулаторно проследяване /диспансеризация/ на подлежащите контингенти, на основание чл. 46 от Закона за лечебните заведения и в съответствие с утвърдените медицински стандарти.

Съгласно чл. 51, т. 6 от Закона за лечебните заведения министърът на здравеопазването може да отнеме разрешението за осъществяване на лечебна дейност, когато е постъпило искане от лечебното заведение за преустановяване на лечебната дейност, към което е приложено решение на неговия собственик, а чл. 54, т. 3 от Закона за лечебните заведения определя, че прекратяването на лечебни заведения, създадени от общини, се извършва след съгласие на министъра на здравеопазването.

  Към настоящия момент в Министерство на здравеопазването не са постъпвали документи с искане от принципала за съгласие за закриване на СБПФЗАЛ-Кудоглу.

Сподели в: