Върни се горе

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“

 

13.03.15 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИГЕНИН,

УВАЖАЕМИ Д-Р РАЙНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

         Позволете ми да уточня, че Вашият въпрос не касае проблем в прилагане на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина“ или поне в Министерство на здравеопазването не са постъпили сигнали от лечебните заведения или други наши структури. По-скоро се касае за организационни проблеми при прилагане на нормативните промени за отпускане на добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания, и обвързването й с изискване рехабилитацията, която АСП заплаща на хора с увреждания да бъде извършвана в лечебни заведения, които отговарят на Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“. В тази връзка Ви информирам:

Още през есента на 2014 г. в Министерство на здравеопазването е организирана среща на експерти от Министерство на здравеопазването и експерти на  МТСП  на която са дадени разяснения относно възможностите на служителите от АСП да получават актуална информация за регистрираните лечебни заведения, които могат да осъществяват дейност по физикална и рехабилитационна медицина. Съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, лечебните зведения за болнична помощ получават разрешение за дейност и това се отразява в регистъра на Министерство на здравеопазването, който е публичен. Лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи се регистрират на ниво Регионална здравна инспекция (РЗИ) и там се води Регистър на лечебните заведения, който също  е публичен и съдържа данни за лечебното заведение; за лицето, представляващо лечебното заведение; за видовете дейности, за които е регистрирано; данни за преобразуване, сливане, прекратяване; промени в обстоятелствата и др. Редът за водене на регистъра се определя с приета с ПМС № 283 от 3.12.2010 г., обн. ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г. Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета на основание чл. 41, ал.3 от Закона за лечебните заведения.

 Допълнително след срещата от МТСП беше поставен въпроса, че регистрите на РЗИ за извънболничните лечебни заведения не се поддържат в актуално състояние поради което техните служители срещат затруднения. В тази връзка Министерство на здравеопазването предприе незабавни организационни мерки. С писмени указания сме разпоредили РЗИ да публикуват своевременно и актуализират списъка на лечебните заведения за извънболнична помощ, които извършват дейност по физикална и рехабилитационна медицина, в съответствие с изискванията на медицинския стандарт. За оперативното взаимодействие и осъществяване на връзка с дирекциите „Социално подпомагане“ са определени отговорни лица от РЗИ, които при необходимост изпращат в писмен вид конкретна информация за всеки лекуван пациент. Следва да подчертаем, че нормативната уредба не предвижда задължение лечебните заведения, в които се осъществява дейност по физикална и рехабилитационна медицина да издават „типов удостоверителен документ/удостоверение, служебна бележка и др., че отговарят или попадат в приложния обхват на Наредба 30“, както и задължение на съответната РЗИ да извършва справка и „писмено потвърждаване на съответната декларирана информация“. Независимо от това, нашите структури осъществяват безотказно съдействие на социалните структури. Към настоящия момент след извършената  от нас проверка  Ви информирам, че на електронните страници на всички РЗИ в Раздел „Регистри“, както и в Раздел „Актуално-Съобщения“ е публикувана и е налична информация за лечебните заведения за извънболнична помощ на територията на съответната област, които извършват дейност по физикална и рехабилитационна медицина в съответствие с изискванията на Наредба 30 от 19.07.2004 г. При желание от Ваша страна можем да предоставим линкове, свързани с информацията.

 За всички предприети действия с оглед обезпечаване законосъобразното прилагане на законодателството в областта на интеграцията на хората с увреждания информираме  своевременно МТСП.

Освен предприетите и реализирани мерки за подпомагане прилагането на социалното законодателство сме извършили  анализи на съществуващите нормативни изисквания за водене на регистър на извънболничните лечебни заведения. Имаме намерения да оптимизираме текстовете в Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ, но това е свързано с промени в Закона за лечебните заведения, относими към проблематиката. В тази връзка Министерство на здравеопазването ще предложи промени в предвидения пакет от законодателни промени. 

Сподели в: