Върни се горе

Относно:   Плановете на Министерство на здравеопазването за реформиране на системата за оценка на работоспособността.

 

13.03.15 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КАДИЕВ,

 

Във връзка с постъпилия въпрос, относно плановете на Министерството на здравеопазването /МЗ/ за реформиране на системата за оценка на работоспособността, Ви информирам:

След 2000 г. медицинската експертиза, осъществявана от Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ е постоянен обект на обсъждане, предложения и оценки, твърде често свързани с негативен обществен и медиен резонанс, породен от разностранни интереси. Основните проблеми по отношение на медицинската експертиза са свързани с липсата на квалифицирани специалисти, желаещи да работят в ТЕЛК и НЕЛК, което се дължи на въведените ограничения за практикуване на професията, несъвършенствата на нормативната регламентация на обхвата на експертизата, в т. ч. и междуведомствената координация. Това, на фона на неадекватното финансиране и бавното внедряване на изградената единна информационна система, води до сериозни затруднения в окомплектоването и функционирането на съставите на ТЕЛК и НЕЛК. Налице е негативна оценка не само от лицата с увреждания, които чакат необосновано дълго време за освидетелстване и преосвидетелстване, но и от работещите в системата на медицинската експертиза и партньорите от другите сектори. Не по-малко значими са и проблемите, свързани с качеството на медицинската експертиза, съмненията за наличие на неприемливи практики и прогресивното нарастване на броя на освидетелствани лица.

Затова ръководство на МЗ счита за необходимо да се разработи цялостна концепция за подобряване качеството на медицинската експертиза. Целта е преодоляване на кадровия проблем, привличане на квалифицирани специалисти, съкращаване на сроковете на медицинската експертиза и подобряване на възможностите за достъп на нуждаещите се.

В МЗ бе сформирана работна група, която да проучи опита на други страни от ЕС, да извърши преглед на действащата в България нормативна уредба и да предложи решения. На базата на доклада от работната група ръководството на МЗ взе решение да се разработи Концепция за подобряване качеството на медицинската експертиза. За целта бяха изпратени писма до всички заинтересовани страни - МТСП, НОИ и организациите на хората с увреждания, за определяне на техни представители, които да се включат в разработването на документа. С цел ефективното преструктуриране на системата за оценка на уврежданията в междуведомствената работна група ще бъдат анализирани и обсъдени идеите за  преминаването от чисто медицински модел към един комплексен био-психо-социален модел, заложени в Класификацията за човешкото функциониране, здравето и уврежданията /ICF/ на Световната здравна организация. След изготвяне на окончателния вариант на Концепцията тя ще бъде предоставена на всички заинтересовани страни за широко обществено обсъждане. Надяваме се с общи усилия да изградим нов модел на медицинската експертиза, който да съответства на добрите европейски практики и да е част от цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България.

В Националния център по обществено здраве и анализи ежегодно се събират данни и статистическа информация от Регионалните здравни инспекции в страната, въз основа на които се изготвят анализи, които се ползват за вземане на управленски решения свързани с профилактиката на редица заболявания, подобряване на медицинското обслужване и оптимизиране на медицинската експертиза.

Към момента разполагаме с данни за инвалидността в България за 2013 г., тъй като данните за 2014 г. все още се обобщават и ще бъдат публикувани през м. март 2015 г. Общият брой освидетелствани и преосвидетелствани лица е 187 949, от които 68 877 са се явили за първи път на ТЕЛК. Най-голям е броят на инвалидизираните лица във възрастовата група 50-65 + години, 14, 1 % от лицата над 65 години са с първична инвалидизация. С най-висок относителен дял са лицата с пожизнен срок на инвалидност - 40,5%.

В групата с пожизнен срок на инвалидност водещи са болести на окото и придатъците му - 49,7%, следвани от новообразувания и болести на кръвообращението. В групите със срок на инвалидност 1-3 години водещи са: болестите на храносмилателната система, психичните и поведенчески разстройства и новообразуванията.

С най-висока честота на инвалидизация са областите Враца - 18,7; Кърджали - 17,9;  Силистра и Кюстендил - 15,9 а с най-ниска е област Бургас - 7,5.

Сподели в: