Върни се горе

  Относно: Писмо вх. № 02-01-1/15.01.2015г.

 

 

13.03.15 Г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ШИШКОВ,

 

Във връзка с Ваше писмо с вх. № 02-01-1/15.01.2015г., с което ни предоставяте въпрос от народния представител доц. Димитър Шишков относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти Ви информирам следното:

Неспазването на реда за доставки и търговия в неговата последователност между субектите по веригата производител/ вносител – дистрибутор/ търговец на едро/ открита или болнична аптека – потребител във всичките си форми е безспорно нарушение на законоустановения ред в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и подзаконовите нормативни актове. Непосредственият контрол върху лекарствени продукти се осъществява от ИАЛ, РЗИ и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

В Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) не са постъпвали сигнали за подобни нарушения, нито пряко от заинтересованите страни, нито чрез други органи и институции включително и от Български фармацевтичен съюз.

От ИАЛ не са установявани документирани продажби от аптеки към търговец на едро. Посоченото нарушение се обективизира и доказва чрез първични счетоводни документи. Естеството на нарушението налага за неговото установяване като част от общия контрол на фармацевтичния порядък, гарантиращ качество, ефикасност и безопасност на лекарствените продукти да бъде извършено цялостно проследяване на приходно-разходни документи (фактури, касови бонове) на съответния обект, засичане на стоковите наличности и насрещна проверка на друг обект/ страна по сделката. От друга страна разпоредбите на подзаконовата нормативна уредба задължават търговците на едро и дребно да съхраняват и предоставят за целите на контрола само информация или копия от фактури за закупени лекарствени продукти, които не са официални и първични счетоводни документи.

За осъществяване на ефективен контрол тези действия за разлика от плановите проверки на фармацевтичния порядък, съотнесени към големия брой търговци на едро и дребно с лекарствени продукти изискват извършване на насочени проверки за конкретни обекти или продукти, за които наличието на предварителни сигнали са от съществено значение.

В ИАЛ не е налице и документирана информация за продажби от болнични аптеки към търговци на едро. Болничната аптека не е самостоятелно юридическо лице, а структурно звено на болничното заведение, като последното получава и издава съответните фактури за извършени доставки и продажби.

Планираните мерки за ефективно противодействие срещу незаконосъобразни практики при веригата за доставка на лекарствени продукти са насочени към срочно организиране на система за взаимодействие и оптимизиране на контрола между органите в системата на здравеопазването - ИАЛ, РЗИ, НЗОК и НСЦРЛП, както и с други органи на изпълнителната власт чрез съответни съвместни проверки и предоставяне и събиране на данни между тях. В конкретния случай е наложително  споразумение с Национална агенция по приходите, тъй като се касае за контрол на финансови правоотношения между търговците с лекарствени продукти, които кумулират като последица нарушения по смисъла ЗЛПХМ.

 

 

 

 

 

Сподели в: