Върни се горе

Относно: Задължения и депозити на държавните и общинските болници през 2014 г.

 

 

18.11.2014г.

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ Г-Н НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,

 

     Представяме на Вашето внимание в табличен вид обобщена информация за размера на паричните средства към 31.10.2014г. на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала /Приложение № 1/, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата. От справката е видно в кои банкови институции съответните болници имат разкрити банкови сметки, вида на тези банкови сметки /разплащателни, депозитни и други/, както и е посочен размерът на паричните средства по банки за всяко едно търговско дружество. Съгласно представените данни би могло да се обобщи, че преобладаващата част от дружествата извършват своите операции с парични средства чрез разплащателни сметки, въпреки че ръководствата на някои от тях са насочили финансовия ресурс към депозитни сметки, предвид наличието на такива, които позволяват достъп до паричните средства за целия срок на депозита. В този смисъл, липсват данни за пренасочване на паричния ресурс от страна на лечебните заведения към депозити с цел печалба. Следва да се има предвид, че към така посочените данни за размера на паричните средства към 31.10.2014г., при част от  търговските дружества са включени и средствата за заплати на персонала, които са изплатени през м. ноември 2014г., както и е отразена неразходваната към настоящия момент част от отпуснатите целеви средства за капиталови разходи от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Съгласно представената информация за размера на задълженията към 31.10.2014г. от търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала /Приложение № 2/ може да се обособи група от 5 бр. търговски дружества с размер на просрочените задължения над 10 000 хил. лв., както следва: „МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора – 19 490 хил. лв.; „УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив – 16 171 хил. лв.; „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД – 13 609 хил. лв.; „МБАЛ Св. Марина ЕАД, гр. Варна – 11 515 хил. лв. и „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – 10 539 хил. лв. Така изброените лечебни заведения управляват финансовия си ресурс чрез разплащателни сметки, като следва да се отбележи, че четири от тях /без „УМБАЛСМ Н. И. ПироговЕАД/ имат блокирани парични средства в Корпоративна Търговска Банка АД. Съгласно предоставените данни към 31.10.2014г. горепосочените търговски дружества нямат разкрити депозитни сметки в банкови институции.

Разглеждайки обобщените данни е необходимо да се отчита спецификата на търговските дружества с държавно участие в системата на здравеопазването, а именно: изключителна зависимост от ограничен брой източници на финансиране /предимно НЗОК и МЗ/; наличие на законова забрана за извършване на търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите; невъзможност за диверсификация на дейностите и произтичащите от тях рискове. На практика, лечебните заведения са задължени да осъществяват дейности в полза на обществото, с всички съпътстващи законови рестрикции, като същевременно функционират като търговски дружества, с всички произтичащи от това задължения.

За периода м. януари – ноември 2014г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е извършила проверки на 16 лечебни заведения за болнична помощ, със задача: „Проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане“. Проверени са следните лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както следва: „УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД; „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; „УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив; „СБАЛ по Онкология ЕАД; „СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД; „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД; „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана; „МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил; „МБАЛ - Благоевград“ АД, гр. Благоевград; „МБАЛ - Бургас“ АД, гр. Бургас; „МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора. Проверените общински лечебни заведения са: „МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом; „МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД, гр. Петрич; „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ – Етрополе“ ЕООД и „МБАЛ „Юлия Вревска - Бяла“ ЕООД.

При извършените проверки е установено, че в проверените лечебни заведения просрочените задължения са основно към доставчици на лекарствени продукти и медицински консумативи. В преобладаващата част от горепосочените лечебни заведения броят на преминалите болни през 2013г. е увеличен спрямо предходните години, съответно оборотът на леглата също бележи повишение. В някои лечебни заведения е установено несъответствие на разкритите структури съгласно разрешението за осъществяване на лечебна дейност.

Сподели в: