Върни се горе

Относно: „Намерението на министъра на здравеопазването да се увеличи потребителската такса за пенсионери“

 

26.11.2014 г.

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

            УВАЖАЕМИ Г-Н ЕНЧЕВ,

            В отговор на Вашият  въпрос относно увеличаването на потребителската такса за пенсионери, Ви информирам следното:

Постановление № 193 на МС от 28.08.2012 г. определя размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 7.01.2014 г.).

С Постановление № 312 на МС от 27.12.2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 193 на МС от 2012 г., се променя и сумата за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, която е в размер на 1, 00 лв., останалите здравноосигурени лица заплащат такса в размер на 2,90 лв.

Съгласно чл. 2, ал. 3 и 4 от постановлението, разликата между сумите по ал. 1 и 2 се заплаща на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение от държавния бюджет чрез Националната здравноосигурителна каса.

Средствата по ал. 3 се предоставят на Националната здравноосигурителна каса от бюджета на Министерството на здравеопазването и се отчитат като трансфер.

            В изпълнение на постановлението Министерство на здравеопазването регулярно прави трансфер на финансови средства към НЗОК. Годишно сумата необходима за тези трансфери възлиза на 15 млн. лв.

В заключение бих искал да Ви уверя, че със Заповед РД-02-219/19.11.2014 г. е сформирана работна група, която следва да изготви пакет от проекти на закони и на подзаконови нормативни актове в областта на здравеопазването. Нашите намерения не предвиждат промени касаещи размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение, вкл.

лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Сподели в: