Върни се горе

      Относно: Превантивни действия за недопускане на разпространение на вируса Ебола на територията на Република България

 

10.11.2014 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,

 

               Във връзка с отправен от Вас актуален въпрос относно превантивни действия за недопускане на разпространение на вируса Ебола на територията на Република България, Ви информирам следното:

         При планирането и провеждането на превантивните мерки по отношение на Вирусната хеморагична треска  Ебола, Министерство на здравеопазването следва  препоръките на специализираните международни организации като Световната здравна организация (СЗО) съгласно Международните здравни правила, Европейската комисия и по-точно нейният специализиран орган – Комитетът по здравна сигурност, както и на Европейският център за контрол и превенция на заболяванията в Стокхолм. Това гарантира ефективен и координиран отговор на всички страни към голямото предизвикателство към общественото здраве, каквото представлява епидемията от това заболяване.

            През м. август 2014 г. СЗО обяви епидемията от Ебола в Западна Африка като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, поради политическите, социалните и икономическите последици, но не препоръча налагане на забрана за международните пътувания и търговия, освен за напускащите заразени страни, показващи симптоми, съвместими с евентуално заразяване с вируса Ебола или  контактни на доказано болни. Тези мерки се предприемат в засегнатите държави.

         Към 05.11.2014 г. по данни на СЗО засегнатите държави са Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.  Единични случаи са регистрирани в САЩ, Испания, Нигерия и Мали.  

         Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията извършва периодична оценка на риска от внос и разпространение на заболяването на територията на Европейския Съюз (ЕС), и съгласно нея рискът се оценява като относително нисък, ако мерките в засегнатите държави се провеждат стриктно.

МЗ поддържа непрекъсната връзка със СЗО по линия на Международните здравни правила и с  Комитета за здравна сигурност, както и в системата за ранно оповестяване и отговор. Ежеседмично експерти на министерството участват в редовните  телефонни аудиоконференции, на които се обсъжда общата стратегия на страните-членки, както и мерките които се предприемат в зависимост от реалната ситуация.

        На срещата на високо равнище на министрите на здравеопазването в Брюксел на 16.10.2014 са съгласувани редица стандартните процедури за действия при възникване на случай, а също и за медицинска евакуация.

        По инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ) бе създадена и функционира междуведомствена работна група по проблема, като в нея участват представители на всички ведомства, имащи отношение към темата: Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, ДАНС, Военно медицинска академия – Клиника по инфекциозни болести, Летище-София ЕАД, Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив. Киров”, Столична регионална здравна инспекция, Националния център по заразни и паразитни болести, експерти от различни дирекции на МЗ.

         На проведените заседания са обсъдени взаимодействието и координацията на дейностите за осигуряване на ефективна подготовка на страната за реакция в случай на внос на заболяването, мерки за ранно откриване, хоспитализация, диагностика и лечение на случаите, издирване на контактни лица за недопускане разпространение на Ебола в страната. На базата на препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) са набелязани конкретни мерки за обмен на информация, координиране на действията в случай на пристигане на заболял по въздуха или през сухоземните и водни входни пунктове, както и при нелегално преминаване през „зелена граница“. Взето е решение първите съмнителните случаи и доказано болните да се хоспитализират и изолират в Инфекциозната клиника на  ВМА, която разполага с необходимото оборудване и обучен персонал.

         В момента се подготвя заповед на министъра на здравеопазването за разширяване и актуализиране състава на оперативната работна група в съответствие с новосформираните екипи в министерствата и другите централни ведомства

         По разпореждане на Министерство на здравеопазването на постоянните звена за граничен здравен контрол Летище-София-Терминал 2, Пристанище-Бургас и Пристанище-Варна се осъществява 24-часово дежурство от здравни инспектори, като на Летище-София-Терминал 2 на пристигащите пътници се осъществява температурен скрининг с термовизионна камера.

          На сайта на министерството е публикувана информация за пътуващи граждани в страни, засегнати от заболяването, в която са посочени основните предпазни мерки и действията, които следва да предприемат в случаи на поява на симптоми.

          Актуализирани са съществуващите планове за реакция в случай на диагностициране на заразно заболяване сред пристигащи или заминаващи пътници (медицинско обслужване, диагностика, санитарен транспорт, хоспитализация в специализирано отделение по инфекциозни болести, схеми на оповестяване и свръзка).

     Изготвени са указания за медицинския персонал в болничната, извънболничната помощ, центровете за спешна медицинска помощ и здравни инспектори, като са предоставени за ползване следните материали:

o   Специфична дефиниция на случай на Ебола вирусна инфекция въведена от СЗО и ЕК;

o   Протокол за поведение – Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция, който е разпространен чрез РЗИ до медицинския персонал от извънболничната и болнична помощ. Протоколът съдържа точна информация относно вирусната инфекция, причинителите на заболяването, инкубационния период, начините на предаване, симптоми, транспортиране на пациенти, оценка на риска при извършване на медицински прегледи, предпазни мерки, настаняване на пациентите, оборудване, хигиена, посетители и др. основни въпроси.

    • Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства;
    • Стъпки за отстраняване на предпазно облекло и лични предпазни средства;
    • Как да изпратим безопасно човешки кръвни проби от съмнителни случаи на Ебола в рамките на една страна с автомобилен, железопътен или морски транспорт.

 

       Предприети са необходимите мерки за привеждане в готовност на инфекциозните отделения за изолация и хоспитализация на съмнителни случаи, както и действия за закупуване на лични предпазни средства за обезпечаване защита на защита на  работещите на първа линия” (front-line workers) – медицинския персонал от ЦСМП и здравни инспектори от РЗИ, осъществяващи граничен здравен контрол.

Възникването на епидемията от хеморагична треска Ебола е голямо предизвикателство не само за засегнатите страни, а и за цялото човечество. Освен преките човешки жертви, които вече достигат близо 7000 души, заболяването поставя пред изпитание здравните системи, икономическата база и самата социална структура на засегнатите страни. България, в съответствие със своите възможности, съвместно и координирано със страните от Европейския съюз прави и ще продължи да прави всичко необходимо за минимизиране на риска за внос и разпространение на заболяването.

 

Сподели в: