Върни се горе

 Относно: Мерките за сигурност предприети от Министерство на здравеопазването по отношение опасността от епидемия на Ебола.

 

26.11.2014 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

               Във връзка с отправен от Вас актуален въпрос относно мерките за сигурност предприети от Министерство на здравеопазването по отношение опасността от епидемия на Ебола, Ви информирам следното:

         При планирането и провеждането на превантивните мерки по отношение на  Ебола вирусна инфекция (ЕВИ), Министерство на здравеопазването следва  препоръките на специализираните международни организации като Световната здравна организация (СЗО) съгласно Международните здравни правила, Европейската комисия и по-точно нейният специализиран орган – Комитетът по здравна сигурност, както и на Европейският център за контрол и превенция на заболяванията в Стокхолм. Това гарантира ефективен и координиран отговор на всички страни към голямото предизвикателство за общественото здраве, каквото представлява епидемията от това заболяване.

         Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията извършва периодична оценка на риска от внос и разпространение на заболяването на територията на Европейския Съюз (ЕС), и съгласно оценката рискът се определя като относително нисък, ако мерките в засегнатите държави се провеждат стриктно.       

         Към 27.11.2014 г. по данни на СЗО засегнатите държави са Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Мали.  Единични случаи са регистрирани в САЩ и Испания. 

         По инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ) бе създадена и функционира междуведомствена работна група по проблема, като в нея участват представители на всички ведомства, имащи отношение към проблема: Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, ДАНС, Военно медицинска академия – Клиника по инфекциозни болести, „Летище-София” ЕАД, Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив. Киров”, Столична регионална здравна инспекция, Националния център по заразни и паразитни болести, експерти от различни дирекции на МЗ.

        На проведените заседания на работната група са обсъдени взаимодействието и координацията на дейностите за осигуряване на ефективна подготовка на страната за реакция в случай на внос на заболяването, мерки за ранно откриване, хоспитализация, диагностика и лечение на случаите, издирване на контактни лица за недопускане разпространение на Ебола в страната. На базата на препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) са набелязани конкретни мерки за обмен на информация, координиране на действията в случай на пристигане на заболял по въздуха или през сухоземните и водни входни пунктове, както и при нелегално преминаване през „зелена граница“. Взето е решение съмнителните случаи и доказано болните да се хоспитализират и изолират в Инфекциозната клиника на Военномедицинска академия, която разполага с необходимото оборудване.

         В съответствие с новосформираните екипи в министерствата и другите централни ведомства със Заповед № РД-02-222/20.11.2014 г. на министъра на здравеопазването е актуализиран състава на оперативната работна група, в която са включени и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Медицински университет на МВР, Главна дирекция „Гранична полиция” и Български червен кръст. Министерство на здравеопазването допълнително изиска излъчване на представители и от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и „Летище-София” ЕАД.

         На проведеното поредно заседание на 27.11.2014 г. на работната група, след състоялите се дискусии са взети  решения, които в момента се изпълняват от МЗ. Изготвено е съобщение за пристигащите пътници на входните пунктове, с указания за действия и предоставяне информация за посетени заразени зони с вируса Ебола. На етап съгласуване е подготвения Алгоритъм за поведение и ранно оповестяване при случай, подлежащ на проучване за ЕВИ и на болен/съмнително болен от ЕВИ. Взето е решение да се въведе допълнителен противоепидемичен режим на работа и медицинско обслужване в местата за временно настаняване на чужденци.

         По разпореждане на Министерство на здравеопазването на постоянните звена за граничен здравен контрол Терминал 2 – Летище София, Пристанище-Бургас и Пристанище-Варна се осъществява 24-часово дежурство от здравни инспектори.

         Актуализирани са съществуващите планове за реакция в случай на диагностициране на заразно заболяване сред пристигащи или заминаващи пътници (медицинско обслужване, диагностика, санитарен транспорт, хоспитализация в специализирано отделение по инфекциозни болести, схеми на оповестяване и свръзка).

         На Терминал 2 – Летище София, звеното за граничен здравен контрол разполага с оборудвани помещения за работа, изолатор и санитарен възел. Към изолатора е осигурена връзка с външен изход за достъп на линейки. На пристигащите пътници се осъществява температурен скрининг с 2 броя инфрачервени термовизионни камери.

          Във връзка с усложнената обстановка, свързана с Ебола вирусна инфекция, на последното заседание на оперативната работна група е взето решение директорът на Столична регионална здравна инспекция да предприеме всички необходими мерки за откриване на граничен здравен пропускателен пункт и на Терминал 1 – Летище София.

         На интернет страницата на МЗ е публикувана информация за пътуващите в страни, засегнати от заболяването, в която са посочени основните предпазни мерки и действията, които следва да предприемат в случаи на поява на симптоми на заболяването.       

         Изготвени са указания за медицинския персонал в болничната и извънболничната помощ, центровете за спешна медицинска помощ и здравните инспектори от РЗИ, като са предоставени за ползване следните материали:

o   Специфична дефиниция на случай на Ебола вирусна инфекция въведена от СЗО и ЕК;

o   Протокол за поведение – Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция, който е разпространен чрез РЗИ до медицинския персонал от извънболничната и болнична помощ. Протоколът съдържа точна информация относно вирусната инфекция, причинителите на заболяването, инкубационния период, начините на предаване, симптоми, транспортиране на пациенти, оценка на риска при извършване на медицински прегледи, предпазни мерки, настаняване на пациентите, оборудване, хигиена, посетители и др. основни въпроси.

    • Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства;
    • Стъпки за отстраняване на предпазно облекло и лични предпазни средства;
    • Как да изпратим безопасно човешки кръвни проби от съмнителни случаи на Ебола в рамките на една страна с автомобилен, железопътен или морски транспорт.

 

      Предприети са необходимите мерки за привеждане в готовност на инфекциозните отделения за изолация и хоспитализация на съмнителни случаи, както и действия за закупуване на лични предпазни средства за обезпечаване защита на   медицинския персонал от ЦСМП, инфекциозните отделения и здравните инспектори от РЗИ, осъществяващи граничен здравен контрол.

           МЗ поддържа непрекъсната връзка със СЗО по линия на Международните здравни правила и с  Комитета за здравна сигурност, както и в системата за ранно оповестяване и отговор към ЕК. Ежеседмично експерти на министерството участват в редовните  телефонни аудиоконференции, на които се обсъжда общата стратегия на страните-членки, както и мерките които се предприемат в зависимост от развитието на ситуацията.

           България, в съответствие със своите възможности, съвместно и координирано със страните от Европейския съюз прави и ще продължи да прави всичко необходимо за минимизиране на риска за внос и разпространение на заболяването.

 

Сподели в: