Върни се горе

Относно: изграждането на ТЕЦ-Устово в гр. Смолян, кв. „Устово”

 

26.11.2014 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН кадиев,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Съгласно принципите на европейското законодателство въведени в националната нормативна уредба, оценката на риска за обекти и дейности, които могат да имат вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда се извършва с единна процедура, в която съвместно участват Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването, респ. техните регионални структури.

По смисъла на чл. 81, ал. 1 и 5 от Закона за опазване на околната среда, за да могат да бъдат реализирани планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, е необходимо да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Оценката на въздействието на околната среда се извършва на най-ранния етап на реализацията на дадено инвестиционно предложение.

През последните години са извършени редица промени в посоченото по-горе законодателство и по-конкретно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, даващи възможност на органите на държавния здравен контрол към Министерство на здравеопазването да дават становища по въпросите, касаещи здравния риск при осъществяване на плановете, програмите и инвестиционните предложения и да участват равнопоставено и пълноценно, както във всички процедури по ЕО и ОВОС, така и в заключителния етап при вземането на решение за одобряване на плановете и програмите или инвестиционните предложения.

            Съгласно горецитираните нормативни документи, за преценяване на необходимостта от ЕО или ОВОС възложителят на инвестиционното предложение  внася писмено искане до компетентния орган.

Компетентният орган по процедурата по ОВОС (МОСВ или РИОСВ) изпраща представената с искането документация за становище във връзка с изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве на:

1. Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите;

2. съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от териториалния обхват на съответното инвестиционно предложение, когато компетентен орган за вземане на решение е директорът на съответната РИОСВ.

В доклада по ОВОС, екипът, който го е разработил, на базата на оценката на риска извършва преценка на здравния риск.

Органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето дават своето становище въз основа на предоставената информация в доклада за ОВОС.

Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.) с Решението по ОВОС се одобрява осъществяването на съответното инвестиционно предложение, при изпълнение на съответни условия.  Когато е взето положително Решение, това на практика дава възможност за реализиране на инвестиционното предложение. Влязло в сила Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или Решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, представлява документ, който се явява, неразделна част от разрешението за строеж на съответния обект, по чл. 148, ал. 8 от ЗУТ.

По повод поставените конкретни въпроси бихме искали да Ви уведомим следното:

За инвестиционно предложение „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса“ в кв. „Устово”, гр. Смолян има  влязло в сила положително Решение по ОВОС № СМ-02-05/2011г. на РИОСВ – Смолян. Оценката на здравния риск, която е разработена във връзка с постановено условие (т. 7) от Решението по ОВОС, е следвало да бъде част от самия доклад по ОВОС, а не да се изготвя допълнително.

Представената в оценката информация е обща, не по същество и съдържа основно литературни данни.

В оценката не е изяснена в достатъчна степен характеристиката на засегнатите територии и на очакваните въздействия върху отделните компоненти и фактори на околната среда с оглед човешкото здраве, в резултат от реализирането  на инвестиционното предложение.

В оценката не е извършена преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на рисковите фактори, при едновременната дейност на производствените предприятия, функциониращи в района на промишлената зона в кв. „Устово“ и централата за производство на електрическа енергия от биомаса.

Въпросите относно очакваните вредни емисии в атмосферния въздух при експлоатацията на обекта, както и натрупването на опасни отпадъци вследствие работата на съоръженията, са изцяло от компетентността на МОСВ, съответно РИОСВ. Тези въпроси също е следва да бъдат изяснени в доклада по ОВОС, с оглед влиянието им върху околната среда и човешкото здраве.

В заключение бихме искали да поясним, че компетентните органи (в конкретния случай РИОСВ – Смолян) осъществяват контрол по изпълнението на условията от Решенията по ОВОС при: одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти, по време на строителството, при издаване на разрешение за ползване на строежа и по време на експлоатацията на обекта.

В случай на оспорване на постановеното Решение по ОВОС, това следва да се извърши пред компетентния орган издал Решението, в случая директора на РИОСВ Смолян.

           

Сподели в: