Върни се горе

ОТНОСНО: Изпълнение на схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

 

05.12.2014 г.

 

 

УВАЖАЕМа ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с постъпил въпрос от г-жа Десислава Атанасова, народен представител в 43-то Народно събрание, относно изпълнение на схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, Ви информирам за следното:

Министерството на здравеопазването изпълнява Средносрочната рамкова инвестиционна програма, включваща 17 проекта, разпределени между 16 университетски и областни болници, и един проект, обхващащ дейности в осем Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години, на територията на цялата страна, като бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по операция 1.1. „Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007г. -2013г.”.

Рамковото споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007г.-2013г.“  по горепосочената схема бе подписано на 28.03.2011г. с обща стойност 147 978 554 лв. (от които 125 781 771 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и 22 196 783 лв. са национално финансиране). Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ , чрез писмена процедура от 14 август 2013 г., стойността на Рамковото споразумение бе редуцирана с 563 879 лв. до настояща обща стойност 147 414 675 лв. Споразумението определя реда и условията, при които Договарящият орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, поверява на бенефициента – Министерството на здравеопазването изпълнението на проектите, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма. Дейностите, заложени за изпълнение в проектите на лечебните заведения,  следва да бъдат завършени до края на месец октомври 2015г. и отчетени от Министерството на здравеопазването пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007г. - 2013г.” до края на месец декември 2015г.

 

Дейностите, заложени за изпълнение в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерството на здравеопазването, обхващат 3 (три) компонента:

- строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на нови комплекси и доставка на апаратура за лъчелечение в 4 (четири) лечебни заведения с национално значение.

(Лечебни заведения: СБАЛО по Онкология, гр. София; УМБАЛ „Александровска“, гр. София; УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна; УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София (резерва, включена през 2014г.)

- осигуряване на апаратура за диагностика на онкологични заболявания и строително-монтажни работи (СМР) в 12 (дванадесет) лечебни заведения с национално и регионално значение в градовете Плевен, Велико Търновo, Монтана, Пловдив, Русе, Благоевград, Кърджали, Смолян, Сливен, Бургас, Габрово и Стара Загора.

 (Лечебни заведения:УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търновo, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана, УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив, МБАЛ Русе, МБАЛ Благоевград, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. Кърджали, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, гр.Смолян, МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен, МБАЛ Бургас, МБАЛ „Д-р Тота Венкова, гр. Габрово – резерва, включена през 2013г. и МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора – резерва, включена през 2013г.)  

- преструктуриране на съществуващи сгради и строително-монтажни работи (СМР) в 8 (осем) Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години (ДМСГД) в градовете Габрово, Пазарджик, Монтана, Русе, София, Перник, Пловдив и Търговище.

(ДМСГД-та: ДМСГД - гр. Габрово, ДМСГД - гр. Пазарджик, ДМСГД - гр. Монтана, ДМСГД - гр. Русе, ДМСГД „Света Параскева“, гр. София, ДМСГД - гр. Перник, ДМСГД - гр Пловдив и ДМСГД - гр. Търговище).

 

Средносрочната рамкова инвестиционна програма е изготвена в изпълнение на Концепцията за преструктуриране на системата за болничната помощ на Република България, която е основен документ в процеса за планиране на болничното преструктуриране. Основната цел на СРИП е подобряване на качеството и достъпността на здравното обслужване на населението, гарантиране стабилността на болничните структури и постигане на по-добра ефективност на здравната система чрез модернизиране и обновяване на  инфраструктурата на лечебните заведения с над 51% държавна собственост в Република България, както и подпомагане процеса на деинституционализация на ДМСГД-та.

 

В резултат на успешно проведените обществени поръчки и формираните значителни финансови спестявания през 2012г. и 2013г., дължащи се на постигнатите много добри договорни цени от страна на Министерството на здравеопазването с избраните изпълнители, формираните спестявания бяха използвани за включването през 2013г. и 2014г. на 3 (три) нови лечебни заведения от резервните в СРИП (МБАЛ „Д-р Тота Венкова, гр. Габрово,  МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, гр. Стара Загора и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София), както и за осигуряване на допълнително оборудване за лъчелечение и ранна онкологична диагностика за 8 (осем) лечебни заведения, включени в СРИП (УМБАЛ „Света Марина”, гр. Варна, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен, МБАЛ Благоевград, МБАЛ Бургас, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново, МБАЛ Русе, УМБАЛ „Александровска“, гр. София, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив)

 

До момента, в изпълнение на СРИП, е извършено следното:

 

I)                   По отношение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи:

·         Завършени са строително-ремонтните и строително-монтажните работи в 9 (девет) от 15-те (петнадесетте) лечебни заведения.

(Лечебни заведения: УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, гр. Велико Търновo, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, гр. Монтана, УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив, МБАЛ Благоевград, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян, МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен, МБАЛ Бургас  и УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна)

·         Завършени са строително-ремонтните и строително-монтажните работи в 7 (седем) от 8-те (осемте) ДМСГД-та.

(ДМСГД-та: ДМСГД -  гр. Габрово, ДМСГД  - гр. Пазарджик, ДМСГД -  гр. Монтана, ДМСГД  - гр. Русе, ДМСГД „Света Параскева“ - гр. София, ДМСГД  - гр. Пловдив и ДМСГД  - гр. Търговище).

·         Текущо се извършват  строително-ремонтни дейности в 4 (четири) лечебни заведения, които се очаква те да бъдат приключени най-късно до края на месец март 2015г.

(Лечебни заведения: СБАЛО по Онкология, гр. София, МБАЛ Русе, УМБАЛ „Александровска“, гр. София и МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. Кърджали)

·         Сключени са договорите  с изпълнители на СМР дейности в 2 лечебни заведения, включени в СРИП през 2013г., които  се очаква да бъдат приключени най-късно до края на месец март 2015г.

(Лечебни заведения: МБАЛ „Д-р Тота Венкова, гр. Габрово и МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора)

 

 

 

 

 

II)                По отношение на доставката на апаратура за лъчелечение и диагностика на

     онкологични заболявания:

·         Доставена и монтирана е апаратура за лъчеление в 1 (едно)  от 3-те лечебни заведения от национално значение  – УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна.

(Доставена апаратура: 2 (два) мултимодални линейни ускорители с многолистни колиматори и съпътстваща апаратура за лъчелечение)

·         Доставена е апаратура за ранна онкологична диагностика в 10 (десет) от 12-те (дванадесетте) лечебни заведения.

(Доставена апаратура: апаратура за образна диагностика - ЯМР, дигитален скопично-графичен рентгенов апарат, 16-срезов или 64-срезов компютърен томограф, станционарен дигитален графичен рентгенов апарат, PACS системи, дигитален мамограф, дигитална ехографска система и едноскопска апаратура)

(Лечебни заведения: УМБАЛ „Александровска“, гр. София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов, гр. Велико Търновo, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана, УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив, МБАЛ Русе, МБАЛ Благоевград, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, гр.Смолян, МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен, МБАЛ Бургас)

·         Сключени са договори за доставка на апаратура за лъчелечение в 1 (едно) лечебно заведение – СБАЛ по онкология, гр. София, която ще бъде доставена след завършване на строително-монтажните работи.

(Апаратура: 2 (два) мултимодални линейни ускорители с многолистни колиматори и съпътстваща апаратура за лъчелечение)

·         Сключен е договор за доставка на допълнителна апаратура за лъчелечение в 1 (едно) лечебно заведение – УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна, която ще бъде доставена през 2015 г. след завършване на строително-монтажните работи финансирани от лечебното заведение.

(Апаратура: Високотехнологичен линеен ускорител)

·         Сключени са договори с избрани изпълнители за доставка на апаратура за ранна онкологична диагностика в 1 (едно) лечебно заведение  - МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. Кърджали, която ще бъде доставена след завършване на строително-монтажните работи.

(Апаратура: апаратура за образна диагностика - ЯМР, дигитален скопично-графичен рентгенов апарат, 16-срезов компютърен томограф, станционарен дигитален графичен рентгенов апарат, дигитална ехографска система и едноскопска апаратура)

·         В процес на провеждане е обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на апаратура в 2 (две) лечебни заведения, включени в СРИП през 2013г., в резултат на спестен финансов ресурс.

(Лечебни заведения: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, гр. Габрово и МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора)

·         Предстои обявяване на обществена поръчка за закупуване на апаратура за лъчеление (високоенергиеен линеен ускорител) за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София, включена в СРИП през 2014г., в резултат на спестен финансов ресурс.

·         В процес на обявяване е и обществена поръчка за доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен, включена в СРИП през 2013г., в резултат на спестен финансов ресурс.

·         Предстои обявяване и на обществена поръчка за доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система, за 10 (десет) лечебни заведения

(Лечебни заведения: МБАЛ Благоевград, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД”, Велико Търновo, МБАЛ Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана, УМБАЛ Свети Георги”, гр. Пловдив;. УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен, МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, гр. Смолян, УМБАЛ „Александровска“, гр. София, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. Кърджали и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, гр. Габрово).

 

След изпълнение на поръчката и сключване на договорите с избраните изпълнители ще бъдат изцяло финализирани дейностите по проектите на  2 (две) лечебни заведния.

(МБАЛ Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана и МБАЛ „Д-р Иван Селимински”,гр.Сливен)

 

·         В процес на подготовка е процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на допълнителна апаратура за ранна онкологична диагностика,  в следствие на спестен финансов ресурс през 2014г., за 6 (шест) лечебни заведения.

(Апаратура: ангиографски апарати и апаратура за образна диагностика - лапароскопска апаратура за гинекологично приложение, ултразвуков апарат, окомплектован с абдоминален трансдюсер, вагинален трансдюсер и доплер, автоматичен биопсичен инструмент за биопсия на меки тъкани, лапароскопска система за хирургично отделение, ултразвуков апарат, окомплектован с абдоминален трансдюсер,  трансректален трансдюсер, ендоскопска система за урологично приложение, видеоендоскопска система, дигитален мамограф и ПЕТ-СТ)

 

(Лечебни заведения: МБАЛ Благоевград, МБАЛ Бургас, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново, МБАЛ Русе, УМБАЛ „Александровска“, гр. София и

УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив)

 

III)             Използвам случая да Ви уведомя, че текущо се изпълняват дейностите по одит и публичност на всеки един от проектите, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването.

 

 

С оглед на гореизложеното, в заключение, Ви информирам, че изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма е в изключително напреднала фаза.  Строително-монтажните и строително-ремонтните дейности са завършени в по-голямата част от лечебните заведия (включени в СРИП) и доставената към настощия момент медицинска апаратура за ранна онкологична диагностика в тези лечебни заведения функционира, като осигурява достъп и подобрява качеството на здравното обслужване на населението при изпълнение на заложените в проектните предложения индикатори.  Рискът от неизпълнение на заложените цели в Средносрочната рамкова инвестиционна програма, е сведен до минимум, като текущите и предстоящи дейности, в изпълнение на отделните проекти на лечебните заведения, се осъществяват в срок.  Всички проекти ще бъдат завършени до края на месец октомври 2015г. и отчетени от Министерството на здравеопазването пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007г. - 2013г.” до края на месец декември 2015г.

 

Сподели в: