Върни се горе

Относно: износ на лекарствени продукти

 

17.02.15 г.

 

Във връзка с Ваше питане, постъпило в Министерство на здравеопазването с вх. № 02-01-132/04.12.2014 г., Ви предоставям следната информация:

Компетентните български институции ще изпълнят препоръките на Европейската комисия с цел премахване на ограничителни мерки пред паралелните износители на лекарствени продукти в България. Съгласно изисквания на Комисията, Министерството на здравеопазването ще подготви нормативно изменение на глава „Девета Б – Износ на лекарствени продукти“ от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Проектът на ЗИД на ЗЛПХМ ще бъде нотифициран в предварителен порядък до Европейската комисия и държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Сподели в: