Върни се горе

Относно:Задълженията на „Многопрофилна болница за активно лечение  - проф.д-р Параскев Стоянов" АД, гр.Ловеч

 

17.02.15 г.

 

            УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ  Г-Н ГОРОВ,

 

По повод на постъпилия в Министерството на здравеопазването въпрос относно спиране на газоподаването на „МБАЛ - проф.д-р Параскев Стоянов" АД, гр.Ловеч, Ви уведомявам за следното:

„МБАЛ - проф.д-р Параскев Стоянов" АД, гр.Ловеч е една от 26-те областни болници с държавно и общинско участие в страната. Държавното участие възлиза на 68,96 на сто от капитала на лечебното заведение - търговското дружество, като държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, е акционер наред с още осем общини-акционери.

На конкретния въпрос – дали лично съм бил запознат с извънредната ситуация, отговорът е да, от писмото на прокуриста на лечебното заведение д-р Донка Минкова, постъпило в МЗ на 05.януари т.г. В него се посочва, че поради просрочени задължения на болницата към «Овергаз Север» ЕАД в размер на 51 489 лева е спряно газоподаването, съответно отоплението на болницата. Т.е. уведомяването за кризисната ситуация е направено постфактум.

Тъй като държавата, съответно МЗ, не може да погасява задължения на лечебни заведения, спешно беше потърсено и намерено адекватно решение на проблема, като беше изплатена авансово изравнителна субсидия за медицински дейности по договора с МЗ. Отоплението беше възобновено и кризисната ситуация – овладяна.

Всъщност дали съм запознат или не с извънредната ситуация не е толкова важно. По-важно е избраният управителен орган на – съветът на директорите и изпълнителният директор - да си върши добре работата. А част от работата е да се вземат правилни и навременни управленски решения в съответствие с нормативната уредба и договора за управление. Добро управленско решение е да не бъдат допускани просрочени задължения или да бъдат приоритизирани закъснелите плащания, така че да не се допуснат подобни кризисни ситуации. Това не е било направено в лечебното заведение. Не са известни мотивите, поради които досегашният изпълнителен директор е депозирал оставката си и в началото на м.ноември 2014 г. е назначен прокурист - до провеждане на общо събрание и избор на нов изпълнителен директор. Но е очевидно, че в лечебното заведение има управленски вакуум, който е в основата на влошеното му финансово състояние.

Предстоят консултации с останалите акционери и главно с Общинския съвет – Ловеч за насрочване на общо събрание  и за определяне на кандидати, които да се нагърбят с управлението на болницата, след което ще пристъпим към свикване на общо събрание.

Към настоящия момент лечебните заведения са в процес на приключване на финансовата 2014 г. и проверка и заверка на годишните финансови резултати от назначените одитори. Официалната информация, с която разполагаме е към девет-месечието на 2014 г. Според тази информация „МБАЛ - проф.д-р Параскев Стоянов" АД, гр.Ловеч  има  счетоводна загуба от  583 867 лв.

В заключение - с решаването на кризисната ситуация със спирането на отоплението в началото на януари не считам, че проблемите на лечебното заведение са приключили. Надявам се да бъде направен анализ на сегашното състояние, да бъдат определени слабите места и течове в разходната част и да бъдат взети по-добри управленски решения за подобряване на финансовото положение и овладяване на просрочените задължения.

 

Сподели в: