Върни се горе

Относно: бъдещето на «държавните санаториуми»

 

           17.02.15 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ,

 

Във връзка постъпило питане от народния представител г-н Настимир Ананиев, относно бъдещето на „държавните санаториуми“, Ви уведомявам:

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Концепцията за преструктуриране на болничната помощ на 26.11.2014 г. Вярно е, че единият от  акцентите  в нея е заявената воля за преструктуриране на леглата за активно лечение в МБАЛ на  държавни лечебни заведения  и създаване на структури за осъществяване на продължително лечение. Става въпрос за развитие на продължително лечение след периода на активното болнично лечение за хора които имат нужда от по-продължителни медицински грижи в болнично заведение. В случая  не се касае  за рехабилитация, която се изпълнява в специализираните болници за рехабилитация, част от които са собственост на МЗ. Следва да се прави разграничение между продължителното лечение и рехабилитацията. 

По принцип в отделенията (клиниките) за долекуване и продължително лечение се извършват дейности по продължаване лечението на пациенти, което в острата фаза на заболяването е осъществено в друго отделение (клиника) на болничното лечебно заведение или в друга болница за активно лечение. Някои от рехабилитационните методи могат да съпътстват и са елемент на  продължителното лечение

               Същевременно следва да се има предвид, че физикалната и рехабилитационна медицина  се осъществява в рамките на всички видове активно лечение. Тя включва  профилактика, диагностика и терапия, самостоятелно или в комбинация с фармакологични и други средства от медицинската практика според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания,т.е. тя има специфика и обхват  както останалите медицински специалности.

По тази причина, съгласно класификацията на Евростат леглата за дългосрочна грижа/продължително лечение/ се класифицират отделно от леглата за рехабилитация, които са в рубрика „други“ заедно с леглата за дневен стационар. При разработването на Националната здравна карта ще бъдат взети под внимание тези обстоятелства и ще се определят потребностите от различните видове легла, вкл. леглата за дейности по физикална и рехабилитационна медицина. При изготвяне на задължителната Национална здравна карта  ще се приемат критерии за България за осигуреност  и ще се изготвят областна и Национална здравни карти. Това ще бъде съпроводено и с анализи за състоянието и нуждата от преструктуриране на леглата в системата на здравеопазване  съобразно заложените критерии. Това касае и рехабилитационните легла като елемент на общия брой болнични легла, както и тези за продължително лечение.

Що се  касае до специфични мерки по отношение на  рехабилитационните лечебни заведения които са собственост  на МЗ:

Ръководството на МЗ разгледа на 04.02.2015г.  въпроса относно бъдещи мерки от страна на МЗ  за популяризиране на възможностите на страната за развитие на балнеологията и рехабилитацията. Взето е  решение да се създаде работна група с участието на водещите специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, като се проучи международния опит и се предложат мерки за бъдещото развитие. Предложенията на тази група ще се вземат в съображение при изготвяне на НЗК, както и по отношение на конкретните бъдещи инвестиционни намерения на специализираните болници за рехабилитация към МЗ.

По отношение на разпоредителните сделки, извършени от предходното правителство с имоти, собственост на „СБР-НК” ЕАД, се установи, че това са:

Прехвърляне в собственост на община Велинград на водопреносно съоръжение, част от топлопровод «Чепино» с помпена станция – Решение № 487 от 10.07.2014 г. на Министерски съвет . Касае се за част от съоръжение, която не обслужва филиала на „СБР-НК” ЕАД в гр. Велинград и необосновано товари дружеството с разходи по поддръжката му. След изявено желание на Община Велинград са предприети действия по прехвърлянето му в собственост на общината. Следва да се има предвид, че преписката се окомплектова от 2012 година.

С Решение № 421 от 23 юни 2014г., Министерският съвет е разпоредил на министъра на здравеопазването да намали капитала на посоченото държавно дружество чрез обезсилване на акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху имоти, находящи в с. Шипково, община Троян. Със същото решение, имотите, които след „изваждането“ от капитала са трансформирани в частна държавна собственост, са прехвърлени безвъзмездно на община Троян.      

Процедурите по намаляване на капитала са осъществени при стриктно спазване на нормативно-установените изисквания. Имотите са били неоперативни активи на лечебното заведение,  дружеството  не е разполагало със средства за тяхното поддържане.   Общините са заявили искане за безвъзмездното им придобиване, обективирано в Решения на съответния Общински съвет. Проектите са съгласувани от останалите министри, както и от изпълнителния директор на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол, каквото е изискването на чл. 32, ал. 1 от   Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

            Въпросите свързани с последващи действия с прехвърлените имоти, следва да се отправят към настоящите им собственици – съответните общини.

             

Сподели в: