Върни се горе

Относно: Качеството на питейната вода в гр. Ботевград

 

17.02.15 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИНОВА,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

 

Съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република България в областта на питейните води е Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури – 28 регионални здравни инспекции (РЗИ).

Изискванията свързани с качеството на питейните води на ниво Европейски съюз са регламентирани с Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Директивата е транспонирана в националното законодателство чрез Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

            Посочените нормативни документи регламентират обема и честотата на мониторинга на качеството на питейната вода, който следва да се извършва в съответните зони на водоснабдяване, съобразно количеството разпределяна вода за денонощие в съответната зона и броя на населението, постоянно свързано към водопроводната мрежа в зоната.

Законът за водите и Наредба № 9 задължават ВиК операторите, в качеството им на търговски дружества, осъществяващи дейността по водоснабдяване за питейно-битови цели на населените места, да извършват необходимия мониторинг в пълния му обем. Териториалните органи на МЗ – Регионалните здравни инспекции също имат задължение да извършват мониторинг, но в по-малък обем – 50% от този, който се провежда от ВиК дружествата.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба № 9, водоснабдителните организации и РЗИ ежегодно съвместно разработват програми за мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума изисквания на действащото европейско и българско законодателство. Мониторингът се провежда по зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници).

По повод поставения конкретен въпрос, бихме искали да Ви уведомим следното:

      През 2014 г. в Министерство на здравеопазването и РЗИ-Софийска област не са постъпвали сигнали от физически и юридически лица, вкл. и от „Напоителни системи“ АД – клон София относно влошено качество на питейната вода в гр. Ботевград.

Водоснабдяването на гр. Ботевград с питейна вода се извършва от „ВиК Бебреш“ ЕООД. Водоснабдителното дружество използва водата от язовир „Бебреш“ за питейно-битово водоснабдяване на град Ботевград и при необходимост на селата Скравена, Врачеш и Литаково.

За използване водите на язовир „Бебреш“ за питейно-битови цели “ВиК Бебреш” ЕООД има издадено Разрешение за водовземане от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен, № 1143 / 26.01.2007 г. Целта на водоползването е за “питейно-битови нужди”.

Язовир “Бебреш” е в процедура на учредяване на санитарно–охранителна зона (СОЗ). С писмо изх. № 13 – 80 – 14 / 24.03.2014 г. РЗИ – Софийска област е върнала за преработка проекта за СОЗ на язовир “Бебреш”.

С писмо изх. № 2594/08.04.2014 г. директорът на БДУВДР-Плевен информира директора на РЗИ – Софийска област, че водите на язовир „Бебреш“ са категория „А2“ съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 3 на Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр.63 от 2002 г., изм. ДВ, бр.15 от 2002 г.).  Съгласно изискванията на наредбата повърхностните води категория „А2“ могат да се използват за питейно-битово водоснабдяване след съответно пречистване и обеззаразяване.

В изпълнение на горепосочените изисквания за водоснабдяването на гр. Ботевград са изградени и функционират две пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) – ПСПВ “Чеканица – модул 1” и ПСПВ “Модул 2”. В ПСПВ “Чеканица – модул 1” постъпват водите от язовир “Бебреш” посредством стоманен водопровод ø 426 с дължина 8400 м., както и води от речно водохващане (РВ) “Чешковица”. На площадката на ПСПВ са изградени 5 броя бързи пясъчни филтри, озонаторен блок и резервоар 6500 м3. След пречистването й, водата се обеззаразява на изход - пречиствателна станция с натриев хипохлорид и се подава във водопроводната мрежа на гр. Ботевград (без кв. “Изток”). ПСПВ “Модул 2” пречиства водите от РВ “Меча долина” и РВ “Бокатин дол” и ги подава във водопроводната мрежа на кв. “Изток”, гр. Ботевград.

Съгласно § 1, т. 9, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето водоснабдителните обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, каквито са и пречиствателните станции за питейни води, са обекти с обществено предназначение и подлежат на държавен здравен контрол. В РЗИ се води и поддържа Публичен регистър на обектите с обществено предназначение, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето. ПСПВ “Чеканица – модул 1” и ПСПВ “Модул 2”, като обекти с обществено предназначение, са вписани в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ-Софийска област. За 2014 г. инспекцията е извършила 4 проверки на пречиствателните станции, при които е констатирано, че използваните методи за пречистване и обработка на „суровата“ вода от язовир „Бебреш“ отговарят на изискванията на Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 12.

От извършения микробиологичен контрол на качествата на „суровата“ (необработена) вода от язовир „Бебреш“ е установено, че водата отговаря на изискванията за категория „А2“, съгласно посочената по-горе Наредба № 12.

В изпълнение изискванията на Наредба № 9, РЗИ–Софийска област съвместно с “ВиК Бебреш” ЕООД ежегодно изготвят програма за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана в гр. Ботевград и селата Скравена, Врачеш и Литаково.

За 2014 г. от извършените анализи на питейната вода в гр. Ботевград и трите села, на крана при потребителя, по показателите на постоянния и периодичния мониторинг, не са установени отклонения от изискванията за качество.

Сподели в: