Върни се горе

 Относно: Прилагането на забраните и ограниченията за

тютюнопушене, въведени със Закона за здравето

 

17.02.2015 г.
1

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМи ГОСПОдин АНАНИЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с отправен от Вас въпрос относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето, Ви уведомяваме следното:

Министерство на здравеопазването чрез своите структури, 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ), извършва държавен здравен контрол за спазване на установените с нормативен акт здравни изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, съгласно чл. 11 от Закона за здравето (ЗЗ).

Съгласно Закона за здравето (чл. 2, т. 3 и чл. 29) Министерство на здравеопазването има ангажимента да осъществява профилактичните мерки за предотвратяване на рисковите за здравето фактори, а също така носи отговорността за провеждане на политики за здравословен начин на живот.

 

 

Политиката по отношение ограничаването на тютюнопушенето в Република България се осъществява чрез реализиране на дейностите по национална програма и извършване на държавен здравен контрол.

През 2013 г. с Решение № 538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ). Програмата има за цел редуциране нивото на общите за хронични незаразни болести, най-често срещани рискови фактори: поведенчески, биологични и психосоциални, чрез намаляване разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност.

Програмата в частта тютюнопушене е съобразена с Препоръка 2003/54/ЕС за предотвратяване на тютюнопушенето и за инициативи за подобряване на контрола върху тютюна, с Европейската стратегия за контрол на тютюна на Световната здравна организация и Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), ратифицирана от Р България със Закона за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.). РККТ е в сила за страната от 5 февруари 2006 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.).

В НППХНБ се съдържат комплекс от мерки в различни направления – социални, икономически, законодателни, чиято цел е да доведат до ограничаване на тютюнопушенето.

Министерство на здравеопазването ежеседмично обобщава постъпващата информация от регионалните здравни инспекции за извършения здравен контрол в страната по спазване изискванията на ЗЗ относно ограничаване на тютюнопушенето в закритите обществени места и на някои открити обществени места.

С цел осъществяване на контрол по въведената забрана за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити обществени места, за периода 01.01.2014 г. – 04.12.2014 г. от 28-те регионални здравни инспекции в страната са извършени общо 184 528 броя проверки (дневни и нощни) на 182 791 обекта, в работни и почивни дни. Издадени са 363 предписания, съставени са 784 акта за констатирани нарушения и са издадени 679 наказателни постановления на обща стойност 394 800 лв.

В получаваната информация се съдържат и данни за лицата, на които са наложени глоби и имуществени санкции по ЗЗ. За периода  01.01.2014 г. – 04.12.2014 г. на физически лица са съставени  653 акта за констатирани нарушения и са издадени 590 наказателни постановления. На юридически лица (в т.ч. и на еднолични търговци) са съставени 236 акта за констатирани нарушения и са издадени 95 наказателни постановления.

За горепосочения период в РЗИ в страната са получени 1 238 сигнала по телефона за нарушаване на забраната за тютюнопушене. Извършени са 1 533 проверки в 1 238 обекта. За констатирани нарушения са съставени 370 акта е за административно нарушение от които 321 – на физически лица и 49 – на юридически лица (в т.ч. и еднолични търговци).  Издадени са 242 наказателни постановления, от които 221 на физически лица и 21 – на юридически лица (в т.ч. и еднолични търговци) на обща стойност 129 300 лв.

Въпреки извършената значителна по обем контролна дейност опитът през изминалия период от две години и половина, считано от 01.06.2012 г., след промяната в Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. и доп., бр. 40 от 29.05.2012 г.) и въвеждането на забраната на тютюнопушенето в закритите и някои открити обществени места, показа належаща необходимост от прецизиране на някои от текстовете на ЗЗ, с оглед постигане на по-висока ефективност на извършвания контрол и по-висока степен на опазване на общественото здраве.

Същевременно, за целия период на прилагане на Закона за здравето в тази област, в Министерството на здравеопазването постъпват множество жалби и сигнали на граждани, които съобщават, че забраната за тютюнопушене на закрити обществени места системно се нарушава. Всички постъпили сигнали на граждани по електрон път и по пощата се препращат от МЗ до съответната РЗИ, с разпореждане за предприемане на адекватни и ефективни мерки за преустановяване на нарушенията. В голяма част от случаите обаче, за един и същи обект постъпват неколкократно сигнали за неефективен контрол и продължаване на тютюнопушенето.

Също така, контролните органи срещат редица практически трудности при прилагане на Закона за здравето, включително невъзможност да се търси отговорност на собствениците, управителите и други длъжностни лица в обектите, в които се установява тютюнопушене от физически лица (ЗЗ не предвижда отговорност за допустителство от страна на управителите и другите длъжностни лица в съответния обект); невъзможност за спиране дейността на обект в случаите на констатиране на системни нарушения (когато за установени нарушения в един и същи обект са издадени и влезли в сила повече от едно наказателни постановления, с които са наложени най-високите възможни санкции по ЗЗ, в т.ч. за повторно нарушение (от 5 000 лв. до 10 000 лв.)); липса на възможност здравният инспектор да изисква лични документи от физически лица, което налага постоянна необходимост от съдействие на органите на МВР; липса на ясна дефиниция на „закрито обществено място” и др.

Съществена част от проблемите по прилагането на закона и в частност цитираните по-горе, са пряко свързани с липсата на определени нормативни изисквания в действащия Закон за здравето, за което е нужно да бъдат предприети необходимите действия за подобряване и усъвършенстване на законодателството.

Министерство на здравеопазването и занапред ще продължи да следва принципна и последователна политика за опазване здравето на населението чрез предприемането на законодателни, административни и други мерки по отношение на ограничаване на тютюнопушенето на обществени места.

 

 

Сподели в: