Върни се горе

Относно: Кадровата политика на МЗ по отношение на болниците с преобладаващо държавно участие

 

13.03.15 Г.

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ госпожи и господа народни представители,

 

По повод на постъпилото в Министерството на здравеопазването питане  относно направени кадрови промени в болниците с преобладаващо държавно участие и в тази връзка – какви са принципите и критериите, на които се основават промените, Ви уведомявам за следното:

В началото бих искал да припомня, че през 2000 г.  съществуващите тогава публични здравни заведения за болнична помощ бяха преобразувани в лечебни заведения - търговски дружества съгласно Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/. Те бяха регистрирани и вписани в Търговския регистър като еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, а бившите обединени районни болници бяха преобразувани в акционерни дружества с 51 на сто държавно и 49 на сто общинско участие в капитала.

Правно-организационната форма на лечебните заведения задължава министърът на здравеопазването да упражнява правата на собственост на държавата в тях - като едноличен собственик на капитала в лечебните заведения със сто на сто държавно участие и като собственик на 51 на сто и повече от капитала в лечебните заведения с държавно и общинско участие.

В това си качество и при съблюдаване на изискванията на Търговския закон /ТЗ/, Закона за лечебните заведения и поднормативните актове, министърът на здравеопазването определя управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност и състава на Съвета на директорите при едноличните акционерни дружества /със сто на сто държавно участие/.

 

При лечебните заведения – акционерни дружества с държавно и общинско участие, се свиква Общо събрание на акционерите по установения от ТЗ ред, на които се вземат съответните решения, включително и за избор на членове на Съвета на директорите.

Принципът за определяне на състава на управителните органи се основава на дадената от нормативната уредба възможност на Министъра да упражнява правата на държавата и да носи отговорност за своите действия при управление на държавното имущество. Съгласно действащата нормативна уредба с конкурс се назначават само изпълнителни директори и управители на лечебните заведения със сто на сто държавно участие (чл.63, ал.3 от ЗЛЗ и Наредба № 9/2000 г.).

За членове на съветите на директорите, на които няма да бъде възложено управлението като изпълнителни директори, се определят служители на Министерство на здравеопазването, на други министерства и ведомства, на съответната община /за акционерните дружества с държавно и общинско участие/, специалисти от съответните лечебни заведения, т.е. определят се лица с доказани експертни качества, опит в системата на здравеопазването и ангажирани с провеждането на реформи в здравеопазването.

Определените по този начин съвети на директорите осъществяват ръководството на лечебните заведения при спазване на законите на страната, като гарантират и защитават както интересите на държавата, така и на лечебното заведение.

Участието в управителните и контролни органи на лечебните заведения със статут на търговски дружества е свързано с подписване на договори за управление, в които са регламентирани права, задължения и отговорности.

Дейността на управителните органи се основава на годишни и тригодишни програми за дейността. При изготвянето им се вземат под внимание всички писмени указания и изисквания на МЗ във връзка с провежданата здравна политика. Представителите на държавата имат ангажимента да осъществяват връзката и контрола при изготвянето и изпълнението на посочените програми за дейността.

За извършената работа членовете на съветите на директорите се отчитат с писмени отчети – тримесечни и годишни, които се представят заедно с финансови отчети и справки-приложения към тях в компетентните дирекции на министерството, които анализират и обобщават резултатите, както и осъществяват мониторинг и  контрол.

Следва да се отбележи, че съветите на директорите и въобще управителните органи успяват в значителна степен да се справят с възникналите проблеми в медицинската и стопанска дейност, да подобрят организацията, управлението и финансовото състояние на болниците.

Където има влошаване на нивото и качеството на медицинската дейност, занижаване на финансовите показатели, констатирани пропуски и нарушения, където се наруши екипния принцип и  доверието между акционерите и управителния орган - се пристъпва към промяна в управлението.

Що се касае до прикритото обвинение за «направени редица кадрови промени в болниците с преобладаващо държавно участие», ще приведа някои факти, лесно проверими в Търговския регистър:

Към настоящия момент съм използвал горепосоченото си право и отговорност за промяна в органите за управление на лечебните заведения – търговски дружества с преобладаващо държавно участие по следния начин:

В 22 лечебни заведения за болнична помощ – еднолични акционерни дружества със сто на сто държавно участие /ЕАД/ са извършени 5 /пет/ промени в съвети на директорите, в това число 1/един/ изпълнителен директор – до провеждане на конкурс;

 

В 18 лечебни заведения за болнична помощ – еднолични дружества с ограничена отговорност със сто на сто държавно участие /ЕООД/ са извършени 2 /две/ промени на управителите – до провеждане на конкурс;

В 26 лечебни заведения за болнична помощ – акционерни дружества с преобладаващо държавно участие над 50 на сто /АД/ са извършени 4 /четири/ промени в съвети на директорите, включващи и изпълнителния директор.

Ако приемем, че поставеният от Вас въпрос се отнася само за последната група лечебни заведения (26 с преобладаващо държавно участие), оставям на Вас да сравните направените промени в четири болници с извършените 15 /петнадесет/ промени на изпълнителни директори в предишния едногодишен мандат.

Сподели в: