Върни се горе

Относно: Мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Съвета на директорите на „МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян.

 

13.03.15 Г.

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ д-р райнов,

 

По повод на постъпилия в Министерството на здравеопазването въпрос относно мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Съвета на директорите на „МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, Ви уведомявам за следното:

„МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян е една от 26-те областни болници с държавно и общинско участие в страната. Държавното участие възлиза на 71,80 на сто от капитала на лечебното заведение - търговското дружество, като държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, е акционер наред с още десет общини-акционери.

В качеството Ви на бивш заместник-министър на здравеопазването би следвало да Ви е известно, че министърът на здравеопазването не определя със заповед състава на съвета на директорите на лечебно заведение – търговско дружество с държавно и общинско участие. Промяна в съвета на директорите може да бъде извършена само чрез провеждане на общо събрание на акционерите.

 

На 02.12.2014 г. е проведено такова извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян с цел промяна в състава на съвета на директорите. Инициативата за провеждане на събранието е на Община Смолян, която с писмо от 09.09.2014 г. е депозирала предложение за освобождаване на досегашния съвет на директорите в състав д-р Нина Шехова–Янкова, д-р Марияна Методиева и г-жа Лидия Стойкова–Чорбанова и за избиране на нов съвет в състав д-р Стефан Димитров Райков, д-р Марин Димитров Даракчиев и д-р Красимир Митков Събев.

Следва да се отбележи, че двама от предложените нови членове (д-р М.Даракчиев и д-р Ст.Райков) са били в предходен съвет на директорите, управлявал в периода    24.03.2011 г. – 21.02.2014 г.

Министерството на здравеопазването реши да подкрепи  Община Смолян и да  упълномощи своя представител да гласува „За“ внесеното предложение за нов състав на съвета на директорите. По този начин съветът на директорите на лечебното заведение се възстановява почти в същия състав, управлявал в продължение на 3 години и сменен в началото на 2014 г. от министъра на здравеопазването без да са констатирани нарушения и при положителен финансов резултат на лечебното заведение за 2013 г.

Лицата, предложени и избрани за членове на съвета на директорите на „МБАЛ     д-р Братан Шукеров“ АД, са подали съответните изискуеми декларации при вписването им в търговския регистър, а впоследствие и декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Установено беше впоследствие, че един от членовете на съвета на директорите     е управител на дъщерното дружество „МБАЛ Девин мед“ ЕООД. Едноличен собственик на „МБАЛ Девин мед“ е „МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян.

„МБАЛ Девин мед“ ЕООД е създадено през 2013 г. в търсене на решение по възникналия проблем с общинската болница в Девин.  Дъщерното дружество е вписано в търговския регистър на 25.02.2013 г. с капитал 2 лв., адрес на управление в гр.Смолян, бул.“България“ № 2, с управител д-р Красимир Събев, но така и не е стартирало и не е развивало дейност. Независимо от това, с писмо до съвета на директорите сме изискали д-р Красимир Събев да бъде отписан като управител на „МБАЛ „Девин мед“ ЕООД,        за да не се спекулира с наличието на формален конфликт на интереси.

В подадените декларации изпълнителният директор  д-р Марин Даракчиев е заявил, че притежава  20 % от дяловете на друго дружество с ограничена отговорност и че е едноличен собственик на „Амбулатория за специализирана медицинска помощ по УНГ болести – индивидуална практика“. Притежаването на дялове в дружество с несходен предмет на дейност е допустимо и само се декларира пред Общото събрание

 

(ако притежава повече от 25 на сто от капитала) преди избирането на лицето като член на съвета на директорите, а за това дали собствеността на „Амбулаторията …“ (като лечебно заведение от доболничната помощ)  представлява конфликт на интереси, вече се е произнесла със свое решение Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – вх.№ в МЗ  37-00-76 от 08.07.2013 г. Решението на Комисията е, че не е установен конфликт на интереси за д-р Марин Даракчиев като член на съвета и изпълнителен директор на „МБАЛ д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян.

Третият член на съвета на директорите д-р Стефан Димитров Райков е заявил, че притежава 20 % от дяловете на друго дружество с ограничена отговорност, „Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ - КБР ДИВЕЛЪПМЪНТ“. По аналогия на сигнала за д-р Даракчиев, проверен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,  притежаването на 20 на сто от капитала на дружество с предмет на дейност в сферата на доболничната помощ също не би трябвало да представлява конфликт на интереси.

В заключение да припомня, че всеки, който разполага с данни, че лице, заемащо публична длъжност, е нарушило разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, може да подаде писмен сигнал пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която извършва съответната проверка.

Сподели в: