Върни се горе

Относно: Определяне на степен на инвалидност, като изключващ фактор за лечение на множествена склероза

 

19.02.2010 г.

                                   

 

 

Във връзка с поставения въпрос относно определяне степента на инвалидност като изключващ фактор за лечение с лекарствения продукт с международно патентно наименование и нтерферон Ви уведомявам, че на 20.01.2010 г. НЗОК е въвела критерии при издаване на протоколите за провеждане на лечение на болни с пристъпно лимитентна множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ. Съгласно т. 12 от протокола към изискванията на НЗОК болните с множествена склероза имат право на лечение със скъпоструващите лекарствени средства - различни видове интерферони, ако имат определен процент трайно намалена работоспособност под 65%. Предприетата актуализация на изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за лечение на множествената склероза е съобразена с личния опит на водещи специалисти-невролози в България, които са консултанти на НЗОК, съгласно заповед на директора от 17.07.2009 г. и в съответствие с правилата за извършване на експертизи по     чл. 78 от Закона за здравното осигуряване и регламентите на Централното управление на НЗОК, изменени и допълнени с решения от 26 май 2009 г. на събрание на представителите на НЗОК.

На базата на писмени становища на консултанти невролози и след работна среща са конкретизирани със съответен протокол критериите за започване и продължаване на лечението, като изискването за наличие решение на ТЕЛК не е задължителен критерий за определяне на достъпа до лечение и не е определящ критерий за неговото продължаване. Определящите показатели са клиничната форма, честотата и тежестта на развитите пристъпи след започване на лечението и степента на неврологичен дефицит.

При осъществяване на медицинска експертиза НЗОК не ограничава назначаването на необходимата терапия и не може да променя определената нормативна база, а само се ръководи от нея. Медицинската експертиза по чл. 78, т. 2 от Закона за здравното осигуряване се осъществява на база на представена пред комисията документация. Към настоящия момент липсва формирана листа на чакащи за лечение с интерферон и всеки болен, който отговаря на критериите, започва лечение, което е заплащано от НЗОК .

Ясно е конкретизирано и мястото на интерфероните при множествена склероза като повлияващи болестния ход лекарствени средства, а не е основна терапия при болестта в пълно съответствие с българския алгоритъм за диагностика и лечение на множествената склероза и характеристиката на лекарствените продукти, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата.

В заключение бих искал да кажа, че въведеният критерий от 65% трайна неработоспособност като изключващ за лечение на болни с множествена склероза с интерферон поражда основателно недоволство и загриженост сред пациентите. Тъй като Министерството на здравеопазването и неговите консултативни органи – Националният консултант по неврология и Националната лекарска комисия, която е методичен ръководител на медицинската експертиза на национално ниво, не бяха сезирани предварително, не са участвали в обсъждането съгласно посочените заседания, считам, че е необходимо уточняване на възникналия проблем с участието на широк кръг специалисти по неврология и експерти в областта на медицинската експертиза и представители на заинтересовани пациентски организации, които срещи Министерството на здравеопазването поема ангажимент да организира в кратък срок с оглед намиране на адекватно и целесъобразно решаване на проблема. Благодаря.

 

 

Сподели в: