Върни се горе

Относно: усвояване на финансови средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за осигуряване на лъчетерапевтична медицинска техника за лечение на пациенти с онкологични заболявания

 

6.11.2009 г.  

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

 

Във връзка с Вашия въпрос бих отговорил следното. Като част от допълнителните средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2008 г. в размер на 15 млн. лв. са предоставени за закупуване на лъчетерапевтична апаратура на следните лечебни заведения:

- Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания, гр. София – 3 млн. 652 хил. лв.

- Университетска  болница  „Св.  Георги”,  гр. Пловдив – 1 млн. 728 хил. лв.

- Университетска болница, Стара Загора – 3 млн. 288 хил. лв.

- УМБАЛ „Царица Йоанна”, гр. София – 6 млн. 732 хил. лв.

Относно Вашия въпрос – известно ли е докъде са стигнали тръжните процедури, къде са завършени успешно и има ли непреодолими пречки за успешно приключване на този проект Ви уведомяваме, че е осъществен последващ контрол относно усвояване на средствата, предоставени на лечебните заведения за болнична помощ за капиталови разходи. От направените проверки е констатирано следното:

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – гр. София. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки. В момента комисията изготвя окончателен протокол за класиране. Няма обжалване на процедурата, предстои сключване на договор за доставка на:

- брахитерапевтична уредба с комбиниран на работа режим, помощна рентгенова скопична уредба и съвместимост при директен електронен трансфер на данни на управляваната конзола на брахитерапевтичната уредба от наличните инсталирани планиращи системи;

- горен плот на пациентна маса на линеен ускорител;

- устройство за портално изобразяване, плосък детектор за изобразяване, работна компютърна станция със софтуер за обработка на образите;

- работна компютърна станция  и оптимизационен софтуер за дозиметрично обратно планиране на модулирано по интензитет лъчелечение;

- фантом за верификация – дозиметър, кладенчова йонизационна камера, йонизиционна камера за терапевтични цели, водно еквивалентен слоест фантом, лъчезащитен полеви дозиметър.

По отношение на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки. Има решение за класиране и сключен договор с фирма-доставчик от 5 юни 2009 г.;

УМБАЛ – Стара Загора. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки. Има решение за класиране и сключен договор с фирма-доставчик от 18 юни 2009 г. Апаратурата е доставена и монтирана в онкологичен диспансер, като в момента се изпълняват довършителните работи. Предстои извършване на пробни лъчетерапии, обучение на персонала и пускане в действие на апаратурата;

УМБАЛ „Царица Йоанна” – гр. София. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки. Има решение за класиране и сключени договори от 20 юли 2009 г. с фирми-доставчици по две обособени позиции.

В Министерството на здравеопазването ежемесечно се събира информация от лечебните заведения за болнична помощ за проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключени договори за усвояване на предоставените средства за капиталови разходи и се извършват проверки от Дирекция „Вътрешен одит”. Благодаря за вниманието.

 

 

Сподели в: