Върни се горе

Относно: правомощията на директорите на Националната здравноосигурителна каса според новата концепция на управляващото мнозинство за здравноосигурителната система

 

6.11.2009 г.              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА
,

 

Тревоги от страна на съсловни организации и пациентски организации е възможно да има, но ние правим редовни срещи с тях и като министерство и мисля, че успяваме да постигнем много сериозно разбирателство и консенсус по отношение на това какво се случва по изясняване на концепцията и се съобразяваме с техни мотивирани становища.

Попитахте за промени в условията на криза. Действително стигнахме дотам, че се налагат промени, които с десетки години не са направени, умишлено са задържани, затлачвана е системата, създаван е хаос, корупционни практики, объркана нормативна база, да се наложи в условията на криза да извършим реформа. Да, трябва да се извърши реформа, защото сме принудени да стане това.

Здравноосигурителният модел, за който споменахте, е крайно време да бъде променен, тъй като всичко това, което се случва като развитие на здравноосигурителната система е започнало и години наред по същия начин се задържа развитието.

Конкретно по отношение на Вашия въпрос. Министерството на здравеопазването подкрепя внесения в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, който е насочен към усъвършенстване на здравноосигурителната система в страната. Отделни разпоредби от внесения законопроект, една от които касае правомощията на директорите на РЗОК да отказват сключване на договори с изпълнител на медицинска помощ, следва да бъдат прецизирани.

Министерството на здравеопазването смята, че директорите на РЗОК трябва да сключват договори с лечебни заведения, които отговарят на определени със закон чрез национален рамков договор или национални рамкови условия откази за сключване на договори с РЗОК, следва да се правят по отношение на тези лечебни заведения, които не отговарят на изискванията за обезпеченост с медицински специалисти и апаратура и които не отговарят на утвърдени медицински стандарти.

Именно по този начин Националната здравноосигурителна каса би спомогнала за гарантиране качеството на оказваната медицинска помощ на здравноосигурените лица в съответствие със законоустановения принцип за равнопоставеност на лечебните заведения.

Условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, за да сключат договори с РЗОК, трябва да бъдат обективни, ясно регламентирани с цел недопускане на корупционни практики при сключване на договори с районните здравноосигурителни каси.  Благодаря.

 

Сподели в: