Върни се горе

 

Относно: значителното увеличаване на санкциите срещу личните лекари

 

6.11.2009 г.              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

 

По отношение на конкретния въпрос, който писмено бяхте представили и на който искате устен отговор, ще Ви отговоря следното.

Министерството на здравеопазването подкрепя предложението контролът върху дейността на изпълнителите на медицинска помощ и санкциите, които им се налагат, да бъдат детайлно регламентирано със Закона за здравното осигуряване. Отчитайки проведените обществени обсъждания на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и изразените становища на съсловните организации, забележете, и на медицинските специалисти, Министерството на здравеопазването счита, че следва да се преразгледа част от предвидените административно-наказателни разпоредби в законопроекта. Размерът на глобите следва да се определи диференцирано в зависимост от вида на лечебното заведение, дали се касае за индивидуални или групови практики, за медицински и диагностични консултативни центрове или медико диагностични лаборатории, или за болници и диспансери, като в зависимост от това дали се касае за оказване на медицинска и дентална помощ. При определяне размера на санкциите в Закона за здравното осигуряване следва да се вземе предвид сега съществуващата практика и размерът на налаганите финансови неустойки на лечебни заведения по реда на Националния рамков договор, както и да отчете вида и характера на всяко отделно административно нарушение.

В тази връзка и предвид условията на финансова криза и ограничения публичен ресурс за здравеопазване, Министерството на здравеопазването предлага при разглеждане от Народното събрание на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване да се обсъди възможността за редуциране размера на предвидените в проекта глоби, както да се премахне или ограничи възможността на налагани имуществени санкции на лечебни заведения. Благодаря за вниманието.

Сподели в: