Върни се горе

Относно: Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Радомир

 

 

6.11.2009 г.              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ,

 

МБАЛ „Радомир” ЕООД, гр. Радомир е общинско лечебно заведение и правата на собственост на дружеството се упражняват от Общинския съвет, гр. Радомир. Финансовите постъпления в лечебното заведение за извършената медицинска дейност са по линия на сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и от община Радомир.

От анализа на наличните в Министерството на здравеопазването данни за дейността на лечебното заведение е видно, че е налице трайна тенденция за намаляване броя на преминалите през лечебното заведение болни. През 2007 г. – 1876 преминали болни; през 2008 г. – 1588; за първото полугодие на 2009 г. – 747 души. Наблюдава се тенденция към постоянно намаляване на средния брой легла – от 60 през 2007 г. до 38 легла в края на първото полугодие на тази година. Въпреки това показателят „използваемост на леглата” е изключително неудовлетворителен – средно 48% за периода 2007 до средата на 2009 г.

Показателят „оборот на легла” също е с намаляваща тенденция от 31 през 2007 г. до 20 през първото полугодие на 2009 г.

Намалена е и стойността на един лекарстводен и храноден, както следва: през първото полугодие на 2009 г. стойността на един преминал болен е завишена със 147 лв. – от 506 на 654, в сравнение със същия период на 2008 г. Към 30.06.2009 г. краткосрочните и дългосрочни задължения на лечебното заведение са в размер на 622 хил. лв., от които 50% са за медикаменти и консумативи. Просрочените задължения към 30.06.2009 г. са в размер общо на 363 хил. лв.

Ще отворя една скоба. При среща с представители на общината и ръководството на болницата разбрах, че община Радомир е заделяла по 3 млн. лв. за боклука на града.  Казах само за сравнение, нищо не констатирам.

Болницата не извършва дейности, предвидени за заплащане по реда на утвърдената методика за реда на субсидиране на преобразувани държавни или общински болници и лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие в капитала. Липсва нормативно основание за сключване на договор за финансиране на болничната структура от Министерството на здравеопазването.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, Министерството на здравеопазването има нова визия за болничната система и политика за преструктуриране на болничната инфраструктура. Стратегията за преструктуриране на болничния сектор в България се съобразява с потребностите на населението от здравни грижи, отразява регионалната специфика на населеното място, обезпечеността на болницата с кадри и апаратура, както и с броя на обслужваните жители. Следва да се имат предвид и демографските промени, които са много динамични, и болничната инфраструктура задължително трябва да се съобрази с тях. Целта на преструктурирането е повишаване и ефикасност на болничната помощ при спазване на изискванията за достъпност и качество при предоставянето. Целта е рационализиране на болничното обслужване и установяване на баланс между потребностите от болнична помощ и необходимите ресурси.

Сподели в: